Kuňka žlutobřichá

12. září 2003
Vědecké zařazení Žáby

Kuňku žlutobřichou nalezneme téměř výhradně v kalužích na blátivých lesních, méně často polních cestách, případně v zatopených příkopech podél těchto cest. V rybníce jsem tento druh nikdy nenalezl. V této souvislosti se nabízí otázka: kde asi žily kuňky před příchodem člověka? Jedna z teorií nabízí vysvětlení, že se muselo jednat o prohlubně vytvořené na podmáčených místech velkými kopytníky. Asi především těmi, kteří jsou již vyhubeni, tedy praturem a zubrem.

Kuňka žlutobřichá žije sice většinu času ve zmiňovaných loužích, tedy ve vodě, zimuje však na souši v zemních norách hlodavců a podobných úkrytech. Ze zimního spánku se probouzí jako jedna z posledních. Často až v květnu, kdy má například ropucha obecná již plně vzrostlé pulce. Vzhledem k tomu, že obývá sezonní kaluže, její páření je velmi silně závislé na srážkách, ale zpravidla probíhá v červnu až srpnu. V době páření se kuňka žlutobřichá, jako ostatně všechny žáby, ozývá. Její hlas není v přírodě nijak nápadný. Jedná se o tiché kníkání či kuňkání. Nejvyšší hlasovou aktivitu projevují kuňky v noci po teplých deštích, často však až po půlnoci.

Řekli jsme si, že kuňka žlutobřichá obývá téměř výhradně kaluže na blátivých cestách. A právě tady se nalézá kámen úrazu ochrany kuňky žlutobřiché. Houbaři a další návštěvníci lesa dobře vědí, že většina lesních cest je dnes vyasfaltována a podmáčená místa v lesích jsou odvodňována. Kuňky tak ztrácejí své životní prostředí a dochází k vymírání lokálních populací. Takto zcela zmizely např. z Jeseníků a výrazně ubyly na Křivoklátsku. Na druhou stranu je problematické chránit louže na cestě. Není to ani dosti dobře možné. Kuňky jsou totiž vyloženě vázány na destruktivní činnost v lesích, která vzniká při těžbě dřeva, jeho přepravě a manipulaci s ním. Kuňka žlutobřichá dělá zkrátka ochranářům značné starosti. Z důvodů, které jsme si uvedli, byla kuňka žlutobřichá zařazena do programu NATURA 2000. To znamená, že v zemích Evropské unie jsou chráněny nejen kuňky jako takové, ale především jejich biotop. Budoucnost ukáže, jak se u nás tato ochrana osvědčí v praxi.

Základní údaje

Kuňka žlutobřichá (Bombina variegata) je menší žába s relativně krátkými končetinami, délka těla většinou nepřesahuje 5 cm. Svrchu zbarvená hnědošedě, na spodině těla a nohou sytě žlutě s modročerným mramorováním. Vyskytuje se v menších stojatých vodách ve vyšších a středních polohách; lze ji zastihnout i v kalužích či kolejích lesních cest. Loví drobné bezobratlé živočichy, a to jak ve vodě, tak na souši. Může se křížit s kuňkou obecnou (Bombina bombina). Ohrožená, zákonem zvláště chráněná žába.
autor: Vít Zavadil

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

zlenice.jpg

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...