Tři Abrahamovi hosté v Mamre mohli být i jeho potomci Izák, Jákob a Josef

22. listopad 2020

Kdo si osvojil slova Tóry, ten si získal život v budoucím světě, píše se v Talmudu. Studium Bible hraje v židovství zásadní úlohu a my se budeme v pořadu Šalom alejchem každý měsíc zamýšlet nad Tórou s Karolem Efraimem Sidonem. Vrchní zemský rabín tentokrát hovoří o momentu, kdy Abrahama v Mamre navštívili tři muži a oznámili mu, že se Sárou bude mít syna.

Zjevil se mu Hospodin v Elonej Mamre (což je místo), a on seděl ve vchodu do stanu za horkého dne. Pozvedl svých očí a spatřil – hle tři muži stojí vedle něj, u něj, on je viděl a utíkal jim vstříc ze vchodu stanu a poklonil se jim až k zemi (Genesis 18,1-2).

Poté, když Bůh uzavřel s Abrahamem v jeho 99 letech smlouvu, že se mu narodí syn v jeho sto letech, a že znamením té smlouvy bude něco, co přesahuje jeden lidský život – totiž povinnost obřízky v každém pokolení, tak se zjevil Abrahamovi. On zrovna seděl ve vchodu do stanu, protože byl horký den. A najednou pozvedl očí svých a spatřil tři muže nad sebou.

K tomu jsou různé výklady, které se vztahují nejen k tomu, co to vlastně spatřil za muže, ale vychází i z toho, jestli to byli muži, kteří byli u něj (to je to עליו alav), nebo nad ním, anebo dokonce na něm. A právě ta jedna verze říká, že on ve vizi spatřil svého syna, vnuka a pravnuka, čili Izáka, Jákoba a Josefa, a spatřil je stát na sobě. Uvědomil si, že on je základem stavby.

On jako otec mnohých národů, o čemž se dozvěděl krátce před tím, si mohl uvědomit, že je kořenem stromu, zatímco Jicchak – Izák, o kterém mu Bůh řekl, že to je jeho jediný syn (ačkoliv měl ještě jiného a další syny i potom), je kmen toho stromu. Jákob je potom koruna stromu a Josef jsou jeho plody. To všechno se dá doložit citacemi, které teď nebudu vykládat.

Tímto midrašem teď získáváme obraz o souvislosti těchto čtyř otců, ke kterým se vztahujeme jako k těm, kteří zakládají samotnou bytost židovského národa a jsou jeho stromem života.

autoři: Karol Sidon , Jana Šustová
Spustit audio