Vyznání apoštola Petra v Cesareji Filipově

29. červen 2008
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Apoštol Petr. Vitráž v chrámu sv. Dumitru v rumunském městě Suceava

Biblický text: Matouš 16, 13-19. Host pořadu: Prof. Petr Pokorný.

Když Ježíš přišel do končin Cesareje Filipovy ptal se svých učedníků: „Za koho lidé pokládají Syna člověka?" Oni řekli: „Jedni za Jana Křtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za jednoho z proroků.“

Řekne jim: „A za koho mě pokládáte vy?“

Šimon Petr odpověděl: „Ty jsi Mesiáš, Syn Boha živého."

Ježíš mu odpověděl: „Blaze tobě, Šimone Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec v nebesích. A já ti pravím, že ty jsi Petr; a na té skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou. Dám ti klíče království nebeského, a co odmítneš na zemi, bude odmítnuto v nebi, a co přijmeš na zemi, bude přijato v nebi.“

autor: Petr Vaďura
Spustit audio