Vysvoboď mě od mých nepřátel, můj Bože, buď mi hradem proti útočníkům

17. duben 2016

Biblický text: Žalm 59; Host pořadu: Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Pro předního zpěváka, jako: „Nevyhlazuj!“
Davidův, pamětní zápis, když Saul dal střežit dům, aby ho usmrtil.

Vysvoboď mě od mých nepřátel, můj Bože, buď mi hradem proti útočníkům.
Vysvoboď mě od těch, kdo páchají ničemnosti, zachraň mě před těmi, kdo prolévají krev.

Hle, jak nástrahy mi strojí, mocní srocují se proti mně, ne snad pro nevěrnost nebo můj hřích, Hospodine, sbíhají se, aby zakročili, ne však kvůli nepravosti.

Vzbuď se, pojď mi vstříc a pohleď! Hospodine, Bože zástupů, ty jsi Bůh Izraele. Procitni a ztrestej všechny pronárody, neměj slitování s nikým, kdo by věrolomně páchal ničemnosti.

K večeru se navracejí, skučí jako psi a pobíhají kolem města. Hle, co chrlí jejich ústa! Mezi jejich rty jsou meče, že prý: „Kdo to slyší?“

Ty se jim však, Hospodine, směješ, všechny pronárody jsou ti k smíchu.

Moje sílo, budu se tě držet! Bůh je přece hrad můj nedobytný. Bůh můj milosrdný jde přede mnou, Bůh mi dá, že spatřím pád těch, kdo proti mně sočí.

Jen je nepobíjej, aby můj lid nezapomněl; rozežeň je mocí svou a sraz je, ty jsi náš štít, Panovníku!

Hříchem svých úst, slovem svých rtů, vlastní pýchou ať jsou polapeni za kletbu a za lež, které vyřkli. Skoncuj v rozhořčení, skoncuj s nimi, ať poznají, že Bůh vládne v Jákobovi i v dálavách země!

K večeru se navracejí, skučí jako psi a pobíhají kolem města. Za potravou sem a tam se honí, když se nenasytí, zůstávají přes noc.

Já však budu zpívat o tvé síle, nad tvým milosrdenstvím hned zrána budu plesat. Vždyť ses mi stal nedobytným hradem, útočištěm v den soužení mého. Moje sílo, o tobě chci žalmy zpívat. Bůh je přece hrad můj nedobytný, Bůh můj milosrdný.

autor: Petr Vaďura
Spustit audio

Více z pořadu