Sociální vztahy ve skupinách goril v přírodě - co o nich víme?

8. květen 2009

Vnitroskupinové vztahy u goril nížinných západních v přírodě nejsou dostatečně popsány z různých důvodů - obtížnost pozorování, málo habituovaných skupin, které se dají sledovat dlouhodobě, těžká přístupnost atd. Proto jsou získané poznatky obzvlášť cenné pro pochopení toho, jak fungují vztahy uvnitř gorilích skupin.

Takové unikátní údaje získala při svém výzkumu například Emma Stokesová, která pozorovala chování devíti skupin goril v průběhu dvou let v Mbeli Bai v národním parku Noubalé-Ndoki. Obecně se usuzuje, že chování goril nížinných i horských je ovlivněno řadou ekologických faktorů, především skladbou potravy. Gorily nížinné konzumují více ovoce než gorily horské. Jaké tedy jsou vztahy mezi gorilami v Mbeli Bai? Pojďme se dnes zaměřit na vztahy mezi samicemi.

Agonistické chování u samic goril nížinných západních je velice vzácné. Alespoň za dobu dvou let, kdy byly skupiny pozorovány, se vyskytovaly velice málo. Existuje ale velká variabilita ve vztazích mezi samicemi, a tato variabilita se zakládá především na individuálních vlastnostech každého jedince. Protože agresivita mezi samicemi byla pozorována pouze sporadicky, není možné mluvit o dominanci mezi samicemi, která je založena na agresivitě, nebo o formování agonistických koalicí. Navíc získaná data, popisující vzájemné chování samic, poukazují na velice krátké, skoro jednodenní vztahy, které jsou ovlivněny reprodukčním statutem těchto samic.

David Watts pozoroval problematické vztahy se samicemi u goril horských, které imigrovaly do skupiny z jiné tlupy. Toto obtěžování nové gorilí samice bylo zaznamenáno v průběhu prvního měsíce života v nové skupině velice často. (U goril nížinných v Mbei Bai podobné chování zjištěno nebylo.) Samice byla považována za nově příchozí, pokud setrvala v nové skupině alespoň jeden rok. Zdá se, že takové ztížení příchodu nových samic ve skupinách goril horských může byt důsledkem vytváření větších skupin u tohoto poddruhu goril a také většího počtů rezidenčních samic.

Naopak doktorka Stokesová nezaznamenala žádný vliv těchto faktorů na agresivní chování mezi samicemi u goril nížinných západních. Vzhledem k časté emigraci samic goril nížinných je eventuální prospěch, získaný samicemi při formování dlouhodobých alianci nebo koalicí, poměrně malý. Nicméně pozorování goril nížinných naznačuje, že úroveň agresivity může být ovlivněna také skladbou jídelníčku. Agonistické chování je častější mezi samicemi při pojídání ovoce. Výše zmíněný fundamentální rozdíl v chování samic goril nížinných a horských to ale nemění.

autor: Marina Vančatová
Spustit audio
Projekt Odhalení