O manželství, rozluce a dětech

7. říjen 2012
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy 02735792.jpeg

Biblický text: Markovo evangelium 10,1-16; Host pořadu: Ladislav Heryán, teolog a salesián

I vstal a šel odtamtud do judských krajin a za Jordán. Opět se k němu shromáždily zástupy, a on je zase učil, jak bylo jeho zvykem.

Tu přišli farizeové a zkoušeli ho: ptali se ho, je-li muži dovoleno propustit manželku.

Odpověděl jim: "Co vám ustanovil Mojžíš?"

Řekli: "Mojžíš dovolil napsat rozlukový lístek a propustit."

Ježíš jim řekl: "Pro tvrdost vašeho srdce vám napsal toto ustanovení. Od počátku stvoření `Bůh učinil člověka jako muže a ženu; proto opustí muž svého otce i matku a připojí se ke své manželce, a budou ti dva jedno tělo´; takže již nejsou dva, ale jeden. A proto, co Bůh spojil, člověk nerozlučuj!"

V domě se ho učedníci znovu na tu věc ptali. I řekl jim: "Kdo propustí svou manželku a vezme si jinou, dopouští se vůči ní cizoložství; a jestliže manželka propustí svého muže a vezme si jiného, dopouští se cizoložství."

Tu mu přinášeli děti, aby se jich dotkl, ale učedníci jim to zakazovali.

Když to Ježíš uviděl, rozhněval se a řekl: "Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť takovým patří království Boží.

Amen, pravím vám, kdo nepřijme Boží království jako dítě, jistě do něho nevejde." Objímal je, vzkládal na ně ruce a žehnal jim.

autor: Petr Vaďura
Spustit audio

Více z pořadu