Evangelium podle Lukáše

11. leden 2016

Třetí evangelium napsal podle svědectví nejstarší tradice Lukáš, pocházející ze syrské Antiochie. Ze zmínky v Ko 4, 14 se někdy usuzuje, že byl povoláním lékař, a podle některých údajů ve Skutcích průvodce apoštola Pavla. Velmi dobře znal židovskou zbožnost své doby. Spis je psán dokonalou řečtinou, nepochybně ho psal vzdělaný člověk.

Vznik evangelia se klade do let 70 - 80, jako místo vzniku bývají uváděny Řím, Cesarea nebo některé město v Řecku. Lukášovo evangelium je jediné, které má pokračování - Skutky apoštolů.

Autor evangelia v úvodu naznačuje, že není očitým svědkem událostí, o kterých píše, ale že vše pečlivě ověřil a pracoval na základě pramenů. Jako pramen patrně použil evangelium podle Marka, Sbírku Ježíšových výroků (Q) a prameny nepoužívané ostatními evangelisty.

Adresátem evangelia je jistý vysoce postavený ("vznešený") muž jménem Theofil, ale jak vyplývá z obsahu, kniha nebyla napsána jen pro něho, ale pro křesťany pocházejí z řad pohanů. Proto také autor odvozuje Ježíšův rodokmen od Adama (Lk 3, 38) a ne od Abrahama jako evangelium podle Matouše.

Hlavním atributem evangelisty Lukáše je okřídlený býk (= obětní zvíře), protože jeho evangelium začíná Zachariášovou obětí v chrámě.

Spustit audio