Evangelická církev augsburského vyznání

24. září 2010

Historie

Evangelická církev a. v. v ČR (ECAV v ČR) je poměrně mladou církví registrovanou na území České republiky. Vznikla po rozpadu federace roku 1993 transformací Slovenského evangelického sboru augsburského vyznání v Praze, jediného sboru Slovenské evangelické církve a.v. v bývalé ČSFR na území České republiky. Mateřská evangelická církev a. v. v dnešní Slovenské republice je největší protestantskou církví mezi Slovany.

Logo ECAV

Reformace Dr. Martina Luthera se velice rychle dostala na Slovensko prostřednictvím studentů a obyvatel hornických oblastí německé národnosti. Do konce 16. století bylo celé území Slovenska na straně reformace. Nejrychleji byly reformovány základní články víry. Potom následovala úprava bohoslužeb a církevního zřízení. Tyto otázky řešily synody (r. 1610 Žilina, r. 1614 Spišské Podhradie a r. 1707 Ružomberok). Následující pronásledování evangelíků v době protireformace trvalo až do vydání tolerančního patentu v roce 1781. Následkem tvrdé protireformace se evangelíci a. v. na Slovensku stali menšinou.

Po vzniku Československé republiky v roce 1918 získali Slováci národní svobodu. Synod v Trenčianských Teplicích (1921) přijal novou církevní ústavu. Slovenský, klerofašistický stát (1939-1945) však slovenským evangelíkům nepřál. Členové církví i někteří faráři se podíleli na odboji proti tomuto státu. Ještě horší situace byla v době vlády komunismu (1948-1989), kdy bylo 47 duchovních vězněno a stovce byl odebrán státní souhlas k duchovenské činnosti. Svobodný rozvoj církve nastal až po revoluci v listopadu 1989.

Slovenský evangelický sbor v Praze byl založen po druhé světové válce v roce 1947. Již po vzniku Československé republiky roku 1918 se značná část slovenských evangelíků ocitla v Praze, resp. na jiných místech historických Českých zemí. Slovenští evangelíci před založením vlastního sboru v Praze navštěvovali bohoslužby v jiných sborech. Počet přistěhovalců vzrostl po roce 1939, kdy se mnoho smíšených manželství muselo vystěhovat ze Slovenska. Silný proud stěhování Slováků do Čech nastal po 2. světové válce. Osídlovali zvláště pohraničí. Pro nově založený sbor se jim podařilo získat prázdný kostel sv. Michala v Jirchářích, který do konce roku 1945 užívali němečtí evangelíci žijící v Praze. V chrámu sv. Michala v r. 1923 koncertoval Albert Schweitzer. V roce 2005 oslavil sbor 58. výročí svého založení.

Kostel sv. Michala v Jirchářích v Praze
Poslání

ECAV v ČR je společenstvím křesťanů - evangelíků augsburského vyznání, kteří uznávají za pramen víry a pravidlo života jedině Písmo Svaté vykládané v souladu s Knihou svorností. ECAV v ČR je nezávislou samosprávnou církví, která působí a plní své poslání na území ČR.

Bohoslužba ECAV

Jejím hlavním posláním je šířit evangelium Ježíše Krista, vyznávat a upevňovat víru v Trojjediného Boha, svědčit o něm a vštěpovat víru do vědomí všech lidí, zvláště mladé generace, sloužit svým členům, hlavně službami Božími, tedy přisluhováním Slovem a svátostmi; náboženskou výchovou, poskytováním duchovní a pastorální péče, dále vést i ke vzájemné úctě, podpoře, toleranci a k příkladnému křesťanskému i občanskému životu, ve spolupráci s jinými křesťanskými církvemi a společenstvími přispívat k rozšiřování a upevňování křesťanství, se všemi lidmi dobré vůle se snažit ve smyslu evangelia o uplatnění lásky, nastolení spravedlnosti a pokoje ve společenském životě.

Organizace

Základní jednotkou je sbor, který tvoří jeho členové - evangelíci. V čele je předsednictvo, které tvoří sborový farář a neordinovaný sborový dozorce. Nejvyšším orgánem sboru je konvent, který tvoří plnoletí členové sboru. V období mezi zasedáním konventu řídí sbor sborové presbyterstvo tvořené sborovým farářem, sborovým dozorcem, kurátorem a voleními presbytery. Nejvyšším orgánem ECAV v ČR je Synod. Synod tvoří: superintendent, starší konzistor, členové předsednictva sborů a zvolení delegáti sborů. Předsednictvo církve tvoří superintendent a starší konzistor. Sídlem ústředních orgánů ECAV v ČR je hlavní město České republiky - Praha.

Bohoslužba ECAV

Církev nemá vlastní teologickou školu. Úzce spolupracuje s Evangelickou bohosloveckou fakultou University Komenského v Bratislavě. Někteří studenti studují i na Evangelické teologické fakultě University Karlovy v Praze.

Vydavatelská a mediální činnost

ECAV v ČR vydává svůj časopis Evangelicus. Ze Slovenska odebírá týdeník Evanjelický posol a měsíčník Cirkevné listy.

Spolupráce

ECAV v ČR je členkou ERC v České republice a úzce spolupracuje s mateřskou církví na Slovensku a s ostatními sesterskými luterskými církvemi ve světě.

Statistika

Podle sčítání lidu z roku 2001 má ECAV v ČR něco kolem 14.000 členů. Nyní má čtyři sbory: český, slovenský a anglický v Praze a český sbor v Plzni. Má 4 faráře a jednoho kaplana.

Kontakt

Evangelická církev a.v. v ČR
V Jirchářích 14
110 00 Praha 1

tel: +420 222 716 864
mobil: +420 721 369 750
e- mail: ecav@ecav.cz
Web: http://www.ecav.cz

Spustit audio