Vzkříšení syna Naimské vdovy

10. červen 2007

Biblický text: Lukáš 7, 11-17 Host pořadu: Pavel Hošek

Ježíš odešel do města, které se nazývalo Naim. S ním šli jeho učedníci veliký zástup lidí. Když se blížili k městské bráně, hle, vynášeli mrtvého; byl to jediný syn své matky a ta byla vdova. Velký zástup z města ji doprovázel.

Když ji Pán uviděl, bylo mu jí líto a řekl jí: "Neplač!"

Přistoupil k márám a dotkl se jich; ti kteří je nesli, se zastavili. Řekl: "Chlapče, pravím ti, vstaň!"

Mrtvý se posadil a začal mluvit; Ježíš ho vrátil jeho matce.

Všech se zmocnila bázeň, oslavovali Boha a říkali: "Veliký prorok povstal mezi námi" a "Bůh navštívil svůj lid". A tato zvěst se rozšířila o něm po celém Judsku a po celém okolí.

autor: Petr Vaďura
Spustit audio

Více z pořadu