Výzva ke svatosti

8. květen 2011

Biblický text: 1. Petrova 1,13 – 21Host pořadu: Religionista docent Pavel Hošek z Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Proto přepásejte bedra své mysli, buďte střízliví, dokonale upněte svou naději k milosti, která je vám přinášena ve zjevení Ježíše Krista. Jako poslušné děti se nepřizpůsobujte dřívějším žádostem, jako když jste byli v nevědomosti, ale podle toho Svatého, který vás povolal, i vy se staňte svatými v celém svém způsobu života. Vždyť je napsáno: `Budete svatí, neboť já jsem svatý.´

Jestliže vzýváte jako Otce toho, kdo nestranně soudí každého podle jeho skutků, prožijte v bázni čas svého přebývání v cizině. Víte, že ze svého marného způsobu života, zděděného po otcích, jste byli vykoupeni ne pomíjejícími věcmi, stříbrem nebo zlatem, nýbrž drahou krví Krista jako bezúhonného a neposkvrněného beránka. On byl předem poznán před založením světa a byl zjeven na konci časů pro vás, kteří skrze něho věříte v Boha, jenž ho probudil z mrtvých a dal mu slávu, takže vaše víra i naděje se upíná k Bohu.

autor: Petr Vaďura
Spustit audio

Více z pořadu