Velikonoční kající doba (doba postní)

28. květen 2014

Křesťané se na velikonoční slavnost připravují během velikonoční kající doby, která začíná Popeleční středou a trvá až do Božího hodu velikonočního. Během ní by měli být více otevřeni Božímu slovu, více se modlit, častěji se zúčastňovat bohoslužeb a aktivněji se podílet na charitativních skutcích. V liturgii je kající charakter této doby vyjádřen fialovou barvou bohoslužebného roucha a vypuštěním zpěvu Gloria (Sláva na výsostech Bohu) a Aleluja (doslova "chvalte Pána") při mši. Této době se také říká doba postní a půst trvá čtyřicet dní (bez nedělí) podle příkladu Ježíše, který se po svém křtu čtyřicet dní postil na poušti.

K postní době patří také pobožnosti křížové cesty, během nichž věřící procházejí kolem čtrnácti "zastavení", které připomínají Kristovo utrpení od odsouzení až po pohřbení. Většinou se jedná o obrazy, který jsou ve zvláštních kapličkách anebo na stěnách uvnitř kostela. Kněz jde s věřícími od obrazu k obrazu, před každým se zastaví, pomodlí a vyloží jeho význam.

Křížová cesta

Postní doba začíná Popeleční středou.

Popeleční středa

Liturgická barva: fialová (barva kajícnosti)

Popeleční středa je dnem postu. Při bohoslužbě kněz světí popel připravený z ratolestí, které byly posvěceny předchozí rok na Květnou neděli, a dělá jím věřícím kříž na čelo (tzv. popelec) se slovy: "Čiňte pokání a věřte evangeliu" nebo "Pomni, člověče, že prach jsi a v prach se obrátíš." Sypání popelem jako výraz smutku a pokání bylo známo již ve Starém zákoně a v pohanské antice.

Udílení popelce

Neděle, které následují po Popeleční středě, se nazývají první až šestá postní neděle. Mezi nimi zaujímá významné místo šestá postní neděle, zvaná Květná.

Svatý týden

Svatý týden začíná Květnou nedělí. Jeho jednotlivé dny připomínají poslední události ze života Ježíše: Zelený čtvrtek poslední večeři; Velký pátek je dnem hlubokého smutku a vzpomínkou na ukřižování; na Bílou sobotu církev mlčky (bez obřadů) vzpomíná na pohřbeného Krista. V noci na Velikonoční neděli se koná vigilie - oslava vzkříšení. V neděli na Boží hod velikonoční se slaví zmrtvýchvstání Krista.

Květná neděle (šestá postní neděle)

Liturgická barva: červená (barva krve a ohně, kterou se připomíná umučení Ježíše Krista, Duch svatý a mučedníci)

Květná neděle připomíná Ježíšův vjezd do Jeruzaléma před jeho ukřižováním, kdy ho lidé vítali palmovými ratolestmi a provolávali králem izraelským. Na památku této události světí kněz před mší ratolesti a rozdává je lidu. Jelikož palmy a olivové ratolesti jsou k dispozici jen v jižních zemích, světí se v ostatních částech světa nějaké jiné zelenající se a kvetoucí ratolesti či zimostrázové větvičky, ve střední Evropě většinou vrbové proutky, které již mají kočičky. Květnou nedělí začíná Svatý týden.

Rozdávání posvěcených kočiček na Květnou neděli

Pokračování: Velikonoční triduum

Spustit audio