Útěk do Egypta a návrat do izraelské země

29. prosinec 2013

Biblický text: Matouš 2,13-23 (Český studijní překlad); Host pořadu: Jan Sokol

Když odešli, hle, Pánův anděl se ukázal ve snu Josefovi a řekl: "Vstaň, vezmi dítě a jeho matku, uteč do Egypta a buď tam, dokud ti neřeknu, protože Herodes bude dítě hledat, aby je zahubil."

On tedy vstal, vzal v noci dítě a jeho matku a odešel do Egypta. A byl tam až do Herodovy smrti, aby se naplnilo, co bylo řečeno od Pána skrze proroka: `Z Egypta jsem povolal svého syna.´

Když Herodes uviděl, že byl mágy oklamán, velice se rozlítil a nechal povraždit všechny chlapce v Betlémě i v celém jeho okolí od dvouletých níže, podle času, který vyzvěděl od mágů.

Tehdy se naplnilo, co bylo řečeno skrze proroka Jeremiáše: `Hlas v Ráma byl slyšen, pláč a veliký nářek; Ráchel oplakává své děti a nechce se dát utěšit, protože jich není.´

Když Herodes zemřel, hle, Pánův anděl se ukázal ve snu Josefovi v Egyptě a řekl: "Vstaň, vezmi dítě a jeho matku a jdi do země izraelské, neboť již zemřeli ti, kteří ukládali dítěti o život."

On tedy vstal, vzal dítě a jeho matku a vešel do izraelské země. Když však uslyšel, že v Judeji kraluje místo svého otce Heroda Archelaos, bál se tam odejít. Na pokyn ve snu odešel do končin galilejských.

I přišel a usadil se ve městě zvaném Nazaret, aby se naplnilo, co bylo řečeno skrze proroky: `Bude nazýván Nazaretský.

autor: Petr Vaďura
Spustit audio

Více z pořadu