Stále se radujte!

11. prosinec 2011

Biblický text: 1 Tesalonickým 5,12-28 Host pořadu: Doc. Mireia Ryšková z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Žádáme vás, bratří, abyste uznávali ty, kteří mezi vámi pracují, jsou vašimi představenými v Kristu a napomínají vás. Velmi si jich važte a milujte je pro jejich dílo. Žijte mezi sebou v pokoji. Klademe vám na srdce, bratří, kárejte neukázněné, těšte malomyslné, ujímejte se slabých, se všemi mějte trpělivost. Hleďte, aby nikdo neoplácel zlým za zlé, ale vždycky usilujte o dobré mezi sebou a vůči všem.

Stále se radujte, v modlitbách neustávejte. Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás. Plamen Ducha nezhášejte, prorockými dary nepohrdejte. Všecko zkoumejte, dobrého se držte; zlého se chraňte v každé podobě.

Sám Bůh pokoje nechť vás cele posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Věrný je ten, který vás povolal; on to také učiní.

Bratří, modlete se i vy za nás!

Pozdravte všecky bratry svatým políbením. Zavazuji vás v Pánu, abyste tento list dali přečíst všem bratřím.

Milost našeho Pána Ježíše Krista buď s vámi.

autor: Petr Vaďura
Spustit audio

Více z pořadu