Římskokatolická a Řeckokatolická církev

2. březen 2015

Katolická církev stojí na západní (římskokatolické) a východní (řeckokatolické) křesťanské tradici. Svou činnost, vznik a poslání odvozují od učení Ježíše Krista, Syna Božího, který je podle vyznání víry jednou ze tří božských osob (spolu s Bohem Otcem a Duchem Svatým). Křesťanské tradici předchází tradice židovská, v níž křesťané spatřují předobraz církve jako Božího lidu v putujícím Izraeli.

Den zasvěcených osob v Plzni
Poslání

Základní úlohy katolické církve vycházejí z Ježíšova poslání zvěstovat světu evangelium (Mt 28, 19n), sloužit v lásce druhým (Jan 13, 14n, Jan 13, 34n), obracet se k Bohu v Ježíšově jménu (Jan 16, 26) jako k milovanému otci (Mt 6, 9-13) pod vedením Ducha Svatého (Jan 16, 7-15) v očekávání konečného naplnění v slávě Boží a světle vzkříšeného Krista, Beránka Božího (Zj 21, 1-22,5). Značný důraz církev klade na jednotu (Jan 17, 11) a trvalou kontinuitu (Mt 16, 18), zaručovanou také petrovskou službou římských biskupů (Jan 21, 15-17). Viditelnou hlavou církve je papež, neviditelnou hlavou je sám Ježíš Kristus.

Za dva základní prameny Zjevení, k němuž se vztahuje víra Božího lidu, pokládá církev Tradici (apoštolskou posloupnost a učení církevních otců) a Písmo (Boží slovo obsažené v Bibli - Starém a Novém zákoně).

Církev je v Novém zákoně chápána také jako Tělo Kristovo, kde Kristus sám je hlavou. On předává svou milost v Božím Slově a ve svátostech, kterých Římskokatolická církev uznává sedm: křest, biřmování, eucharistie, smíření, pomazání nemocných, kněžství a manželství. Vrcholem života církve je slavení eucharistie, památky poslední večeře, kdy Ježíš před svou smrtí daroval svým přátelům své Tělo a Krev pod způsobami chleba a vína a přikázal jim, aby to konali na jeho památku.

Eucharistická slavnost ve farnosti Tanvald - Šumburk
Dějiny katolické církve v českých zemích

Křesťanství se na naše území dostalo počátkem 9. století, pokřtěním 14 velmožů v Řezně v r. 845. Od počátku se používal latinský obřad, velmi záhy následovaný ritem východním, který v r. 863 přinesli na Moravu sv. Cyril a Metoděj. V průběhu dvou set let získal úplnou převahu latinský ritus. Slovanští mniši, působící v klášteře na Sázavě, byli z rozkazu Břetislava II. v roce 1097 vypuzeni. Do naší země se východní obřad zčásti vrátil po I. světové válce s příchodem pracovníků z východní části někdejší Československé republiky. Nevelký počet těchto věřících je organizován v Řeckokatolické církvi, hojněji zastoupené na Slovensku. Naprostá většina českých věřících patří do Římskokatolické církve, tedy do latinského obřadu.

Církev od samého počátku své existence usilovala o vzdělanost v zemi a charitativní pomoc obyvatelstvu. Především při klášterech a při biskupských chrámech zakládala školy a špitály a vychovávala duchovenstvo.

V roce 1344 bylo pražské biskupství povýšeno na arcibiskupství a tím byla vytvořena nezávislá církevní správa podléhající jen římskému papeži. Karel IV. v roce 1348 vydal bulu, jíž se schválením papeže založil pražskou univerzitu na způsob vysokého učení pařížského. V téže době na radu arcibiskupa Arnošta z Pardubic vydal zakládající listinu slovanského kláštera zasvěceného sv. Jeronýmovi.

Římskokatolická církev se zasloužila o kulturní povznesení národa, jak o tom svědčí četné gotické a barokní chrámy i všemi uznávaná barokní hudba. Jsou výrazem nepomíjející hodnoty, duchovní tradice katolicismu a chloubou našeho národa. Pro své kulturní tradice a hodnoty může být Římskokatolická církev naší společnosti mostem k jejím pravým kořenům i k duchovnímu světu Západu.

Řeckokatolická církev symbolizuje naši spjatost s Východem; hloubkou svých modliteb a liturgie uvádí věřící do blízkosti trpícího a vzkříšeného Pána.

Jednota obou obřadů v učení, svátostech i úřadu pak dává příklad možné jednoty v různosti přes hranice kultur.

Organizace

Uspořádání Římskokatolické církve je hierarchické. Nejde o mocenské, ale služebné zaměření podle slov Krista: "Kdo je první, ať je poslední a služebník všech." To platí o římském papeži, který je podle římskokatolického učení nástupcem Petra, o biskupech jako nástupcích apoštolů, o kněžích a jáhnech. K církvi patří i řeholníci, kteří se svobodně a z lásky rozhodli stylem svého života vnášet do světa Kristovu chudobu, čistotu a poslušnost. Nejpočetnějším stavem v církvi jsou věřící laici. Jsou to všichni pokřtění, kteří nepatří do duchovenského a řeholního stavu.

Biskup František Radkovský okuřuje kadidlem oltář

Katolická církev má v České republice dvě provincie: českou církevní provincii, do níž se zahrnuje arcidiecéze pražská, diecéze českobudějovická, královéhradecká, litoměřická a plzeňská. Moravská církevní provincie zahrnuje arcidiecézi olomouckou, diecézi brněnskou a ostravsko-opavskou. Třetím subjektem je apoštolský exarchát sdružující řeckokatolické věřící. V čele diecézí i exarchátu jsou papežem jmenovaní biskupové. Ti jsou papeži přímo podřízeni. Sbor římsko- a řeckokatolických biskupů České republiky se jmenuje Česká biskupská konference (ČBK).

Diecéze se dělí na vikariáty (na Moravě děkanáty) a ty pak na farnosti. Faráře jmenuje příslušný biskup. Na náboženském životě se podílejí také řeholní řády a kongregace, které nepodléhají přímo biskupům. Jsou řízeny představenými, kteří se v některých případech nacházejí mimo naše území, protože poslání jejich řádů má celocírkevní význam. Nejvyšším představeným celé církve je papež, který je volen sborem kardinálů a sídlí ve Vatikánu. Jako viditelnou hlavu církve jej uznávají i věřící východního obřadu - řeckokatolíci.

Vzdělávání

Katolická církev provozuje mateřské, základní a střední školy, gymnázia i vyšší odborné školy.

Teologické fakulty a semináře v ČR:

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Praha (http://www.ktf.cuni.cz)
Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc (http://www.upol.cz)
Teologická fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice (http://www.tf.jcu.cz)
Arcibiskupský seminář, Praha (http://www.arcs.cuni.cz)
Arcibiskupský kněžský seminář, Olomouc (http://www.ado.cz)
Teologický konvikt, Olomouc (http://konvikt.cirkev.cz )

Katolická teologická fakulta UK v Praze

Římskokatolická církev úzce spolupracuje s kulturně-vzdělávacími organizacemi, zejména s Českou křesťanskou akademií v Praze a Moravskoslezskou křesťanskou akademií v Brně.

Sociální činnost

Organizační složky Římskokatolické církve a Charita Česká republika (http://www.charita.cz) spravují zdravotnická, charitativní, sociální a ubytovací zařízení. Jde zejména o charitativní domovy, domovy pro těhotné a matky s dětmi v tísni, domov sv. Rodiny pro mentálně postižené děti, domov pro tělesně postižené, dům paní Zdislavy pro sociální rehabilitaci rodin, Oazu ticha - víkendové středisko pro neslyšící - a četné domovy v Čechách a na Moravě. K řádovým zařízením patří nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze, dům sv. Antonína v Moravských Budějovicích, Nemocnice milosrdných sester sv. Vincence de Paul v Kroměříži, Klášterní hospic Teplá, četné exerciční domy, poutní dům v Bystřici pod Hostýnem, dále charitativní domovy řeholnic a kněží, Kolpingův dům pro nezletilé matky s dětmi v Praze a další.

Vydavatelská a mediální činnost

Nejvýznamnějším periodikem je Katolický týdeník (http://www.katyd.cz). Pro dívky vychází časopis In (http://www.in.cz). Své vlastní časopisy vydávají i četné farnosti.

Domácí i zahraniční zpravodajství ze života církve přináší na svých stránkách Tiskové středisko ČBK (http://tisk.cirkev.cz).

V českém jazyce vysílá i Radio Vaticana (http://www.radiovaticana.cz). Vatikánský rozhlas je rozhlasovou stanicí papeže a sídlí ve Vatikánu. V poslední době se vyprofiloval především jako zpravodajské rádio. Na první místo klade papežovy aktivity a jeho cesty. Radio Vaticana zprostředkovává 40 jazykových programů, jejichž 200 novinářů 61 národností nabízí všem, věřícím i nevěřícím, jak pohled církve na aktuální témata, tak úvahy nad důležitými otázkami dnešní doby. Jednotlivá jazyková vysílání dále doplňují liturgické pořady, křesťanské zpravodajství, hudební programy, speciální přenosy liturgických slavností či papežských audiencí.

Velmi kvalitní duchovní literaturu vydává Karmelitánské nakladatelství (http://www.kna.cz). Z dalších nakladatelství lze jmenovat Matici cyrilometodějskou ( http://www.maticecm.cz) a nakladatelství Paulínky (http://www.paulinky.cz/).

Statistika

Podle sčítání obyvatel v roce 2001 žije na území České republiky 10.230.000 obyvatel, z toho je 2,748 milionu katolíků obojího obřadu (26,86 % celkového počtu obyvatel). Ke dni 1. 1. 2006 byly v České republice 2 arcidiecéze, 6 diecézí a 1 apoštolský exarchát pro věřící řeckokatolického ritu a v nich 2.800 farností. V církvi k tomuto datu působilo 18 biskupů, 1.333 diecézních kněží, 626 řeholních kněží, 45 jáhnů - kandidátů kněžství, 163 trvalých jáhnů, 215 seminaristů (142 diecézních a 73 řeholních), 170 řeholníků-nekněží (celkem tedy 796 řeholníků) a 1.758 řeholnic.

Kontakt

Česká biskupská konference
Thákurova 3
160 00 Praha 6 - Dejvice
tel: +420 220 181 421, +420 220 181 210
fax: +420 224 310 144
sekretariat_CBK@cirkev.cz
http://www.cirkev.cz

Apoštolská nunciatura
Voršilská 12
110 00 Praha 1
tel: 224 999 811
fax: 224 999 833
e-mail: nunciatgc@mbox.vol.cz

ČESKÁ CÍRKEVNÍ PROVINCIE

Arcibiskupství pražské
http://www.apha.cz

Biskupství českobudějovické
http://www.bcb.cz

Biskupství královéhradecké
http://www.diecezehk.cz

Biskupství litoměřické
http://www.dltm.cz

Biskupství plzeňské
http://www.bip.cz

MORAVSKÁ CÍRKEVNÍ PROVINCIE

Arcibiskupství olomoucké
http://www.ado.cz

Biskupství brněnské
http://www.biskupstvi.cz

Biskupství ostravsko-opavské
http://www.doo.cz

APOŠTOLSKÝ EXARCHÁT CÍRKVE ŘECKOKATOLICKÉ

http://www.exarchat.cz

Spustit audio