Prohlášení okupačních vojsk k občanům ČSSR

21. srpen 1968

Naši bratři, Češi a Slováci! Obracejí se k vám vlády Bulharské lidové republiky, Maďarské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky a Svazu sovětských socialistických republik.

Odpovídajíce na žádost o pomoc, s níž se na nás obrátili vedoucí straničtí a státní představitelé Československa věrní věci socialismu, jsme dali svým ozbrojeným silám pokyn, aby dělnické třídě a všemu československému lidu poskytly nutnou podporu při obraně jeho socialistických vymožeností, stále vytrvaleji ohrožovaných úklady domácí a mezinárodní reakce.

Právě takové akce vyplývají z kolektivního závazku, který přijaly v Bratislavě komunistické a dělnické strany bratrských zemí, ze závazku společně podporovat, upevňovat a hájit socialistické vymoženosti každého národa, čelit imperialistickým úkladům.

Kontrarevolucionáři podněcovaní a podporovaní imperialisty se derou k moci. Protisocialistické síly, které se zmocnily pozicí v tisku, rozhlasu a televizi, osočovaly a očerňovaly všechno, co bylo vytvořeno rukama pracovitých Čechů a Slováků za dvacet let boje za socialismus.

Nepřátelé štvali proti kádrům oddaným socialismu, podkopávali základy zákonnosti a právního řádu, hrubě odstraňovali uvědomělé dělníky a rolníky od politického života země, pronásledovali čestné příslušníky inteligence, kteří se nechtěli účastnit protilidových akcí. Pošlapávajíce socialistické zákony, kontrarevoluční síly v průběhu příprav k uchopení moci vytvořily své organizace. A to všechno se maskovalo demagogickými frázemi o demokratizaci! Věříme, že to neoklame československý lid oddaný ideálům socialistické demokracie. Skutečná svoboda a demokracie může být zajištěna jenom upevňováním vedoucí úlohy dělnické třídy a jejího předvoje - slavné Komunistické strany Československa.

Právě k dosažení tohoto cíle vyzývalo lednové zasedání ÚV KSČ, které znamenalo začátek nápravy chyb z minulosti. Naše strany a národy podpořily oprávněné snahy o upevňování a další zdokonalování socialistické demokracie.

V posledních měsících protisocialistické síly, které se rafinovaně maskovaly, však soustředily své úsilí na podkopání základů socialismu. Řada osob, které pronikly do státního a stranického vedení Československa, tyto podvratné akce fakticky kryly a tím pomáhaly kontrarevoluci soustředit síly pro závěrečnou etapu v boji za uchopení moci.

Českoslovenští představitelé prohlašovali na sovětsko-československé schůzce v Čierné nad Tisou a na Bratislavské poradě komunistických a dělnických stran, že hodlají stát na stráži zájmů pracujících a zmařit akce reakce zaměřené na podkopání socialismu. Slíbili, že budou upevňovat jednotu Československa s bratrskými socialistickými zeměmi.

Tato ujištění a závazky nebyly však splněny, což ještě více povzbudilo protisocialistické síly a jejich zahraniční ochránce k zesílení nepřátelské činnosti. Nepřátelé se chystali uvrhnout zemi do chaosu, obětovat svobodu a nezávislost vlasti ve svém kořistném sobeckém zájmu.

Kontrarevolucionáři počítali s tím, že v komplikované a napjaté mezinárodní situaci, kterou vyvolaly agresivní akce amerického imperialismu a zejména aktivizace revanšistických sil západního Německa, se jim podaří vytrhnout Československo ze společenství socialistických států. Tyto naděje jsou však marné. Socialistické státy mají dostatečnou sílu, aby se postavily za bratrskou zemi i uhájily věc socialismu.

Drazí přátelé!

Dnes vám na pomoc přišli třídní bratři.

Nepřišli k vám proto, aby se vměšovali do vašich vnitřních záležitostí, nýbrž aby spolu s vámi čelili kontrarevoluci, uhájili věc socialismu a odstranili nebezpečí hrozící suverenitě, nezávislosti a bezpečnosti vaší vlasti.

Vojska bratrských spojeneckých zemí k vám přišla, aby nikdo vám nemohl vzít svobodu, vydobytou v našem společném boji proti fašismu, aby nikdo vám nemohl zabránit při postupu zářnou socialistickou cestou. Tato vojska opustí vaše území po odstranění nebezpečí pro svobodu a nezávislost Československa.

Věříme, že jednota a semknutost bratrských národů socialistického společenství zvítězí nad pikly nepřátel. Ať žije socialistické Československo! Ať žije přátelství a bratrství národů socialistických zemí!

Rada ministrů Bulharské lidové republiky
Rada ministrů Maďarské lidové republiky
Rada ministrů Německé demokratické republiky
Rada ministrů Polské lidové republiky
Rada ministrů Svazu sovětských socialistických republik

(Leták shazovaný z helikoptér a letadla)

autor: Okupační vojska
Spustit audio