Proč se pronárody bouří, proč národy kují marné plány?

12. leden 2014

Biblický text: Žalm 2; Host pořadu: biblista Petr Chalupa, docent na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

Proč se pronárody bouří, proč národy kují marné plány?
Srocují se králové země, vládcové se spolu umlouvají proti Hospodinu a pomazanému jeho:
"Zpřetrháme jejich pouta, jejich provazy pryč odhodíme."

Ten, jenž trůní v nebesích, se směje, Panovníkovi jsou k smíchu.
Jednou k nim promluví v hněvu, ve svém rozlícení je naplní děsem:
"Já jsem ustanovil svého krále na Sijónu, na své svaté hoře!"

Přednesu Hospodinovo rozhodnutí. On mi řekl: "Ty jsi můj syn, já jsem tě dnes zplodil.
Požádej, a národy ti předám do dědictví, v trvalé vlastnictví i dálavy země.
Rozdrtíš je železnou holí, rozbiješ je jak nádobu z hlíny."

Nuže, králové, mějte rozum, dejte na výstrahu, soudcové země!
Služte Hospodinu s bázní a jásejte s chvěním.
Líbejte syna, ať se nerozhněvá, ať na cestě nezhynete, jestliže jen málo vzplane hněvem. Blaze všem, kteří se k němu utíkají!

autor: Petr Vaďura
Spustit audio

Více z pořadu