Potřebuje člověk pastýře?

20. listopad 2005
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Pastýř ze severu Turecka

Biblický text: Žalm 23. Host pořadu: Prof. Jan Heller.

Hospodin jest můj pastýř, nebudu míti nedostatku.
Na pastvách zelených pase mne, k vodám tichým mne přivodí.
Duši mou občerstvuje, vodí mne po stezkách spravedlnosti pro jméno své.
Byť mi se dostalo jíti přes údolí stínu smrti, nebuduť se báti zlého, nebo ty se mnou jsi; prut tvůj a hůl tvá, toť mne potěšuje.
Strojíš stůl před oblíčejem mým naproti mým nepřátelům,
pomazuješ olejem hlavy mé,
kalich můj naléváš, až oplývá.
Nadto i dobrota a milosrdenství následovati mne budou po všecky dny života mého, a přebývati budu v domě Hospodinově po dlouhé časy.

autor: Petr Vaďura
Spustit audio