Počátek činnosti Jana Křtitele

7. prosinec 2003
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Svatý Jan Křtitel - Raffaello Sanzio

Biblický text: Lukášovo evangelium 3, 1-6. Host pořadu: Jan Sokol.

V patnáctém roce vlády císaře Tiberia, když Pontius Pilát spravoval Judsko a v Galileji vládl Herodes, jeho bratr Filip na území Itureje a Trachonitidy a Lyzanias v Abiléně, za nejvyššího kněze Annáše a Kaifáše, stalo se slovo Boží k Janovi, synu Zachariášovu, na poušti. I začal procházet celé okolí Jordánu a kázal:

"Čiňte pokání a dejte se pokřtít na odpuštění hříchů," jak je psáno v knize slov proroka Izaiáše: ,Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky! Každá propast bude zasypána, hory i pahorky budou srovnány; co je křivé, bude přímé, hrbolaté cesty budou rovné; a každý tvor uzří spasení Boží.'

autor: Petr Vaďura
Spustit audio