O Hospodinově hněvu i o jeho pokoji

7. prosinec 2008

Biblický text: Žalm 85 Host pořadu: Pavel Filipi

Pro předního zpěváka. Pro Kórachovce, žalm.
Hospodine, projevoval jsi své zemi přízeň, úděl Jákobův jsi změnil.
Snímal jsi ze svého lidu nepravosti, přikrýval jsi všechny jeho hříchy.

Svou prchlivost odkládal jsi zcela, přestával jsi planout hněvem.
Navrať se k nám, Bože, naše spáso, učiň konec svému rozlícení!
Chceš se na nás hněvat věčně? Stíhat hněvem všechna pokolení?
Což nám nenavrátíš život, aby se tvůj lid z tebe radoval?
Ukaž nám, Hospodine, své milosrdenství, uděl nám svou spásu!

Vyslechnu, co promluví Bůh Hospodin, zajisté vyhlásí pokoj pro svůj lid, své věrné, jenom ať se k své hlouposti nevracejí!
Ano, jeho spása je blízko těm, kdo se ho bojí, v naší zemi bude přebývat sláva.
Setkají se milosrdenství a věrnost, spravedlnost s pokojem si dají políbení.
Ze země vyraší pravda, z nebe bude shlížet spravedlnost.
Hospodin dopřeje dobrých časů, svou úrodu vydá naše země.
Před ním půjde spravedlnost a on bude kráčet její cestou.

autor: Petr Vaďura
Spustit audio

Více z pořadu