Nový vzdělávací projekt Terezínské iniciativy má název„Židům vstup zakázán"

15. srpen 2010

Obecně prospěšná společnost Institut Terezínské iniciativy se specializuje na podporu vědeckého výzkumu dějin persekuce Židů v českých zemích a dějin terezínského ghetta za druhé světové války. Výsledky své práce Institut zprostředkovává odborné i laické veřejnosti, přispívá k tomu, aby se Terezín stal místem setkávání lidí různých generací, rozličných národností, politických, filosofických a náboženských názorů. Nejnověji Institut Terezínské iniciativy vytvořil zajímavý vzdělávací projekt. Napsala nám o něm pracovnice Institutu Tereza Štěpková.

Nový vzdělávací projekt Terezínské iniciativy nazvaný „Židům vstup zakázán“ nabízí žákům a pedagogům českých škol možnost seznámit se s dějinami české židovské komunity ve 20. století se zvláštním zaměřením na dějiny druhé světové války a holocaustu. Projekt je každému přístupný na vzdělávacím portálu holocaust.cz a v jeho rámci jsou ke shlédnutí nabízeny autentické dokumenty dokládající systém porušování základních lidských práv nacistickým režimem v Protektorátu Čechy a Morava. Tematicky utříděné digitalizované dokumenty – vyhlášky, nařízení státních i oblastních úřadů, ale také vnitřní pokyny a hlášení úředníků - mohou žáci prostudovat a využít pro přípravu referátů i dlouhodobých projektů. Ty se mohou zaměřit na individuální příběhy obětí holocaustu z českých zemí, ale mohou být využity i při přípravě projektů seznamujících žáky a studenty s problematikou dodržování a porušování lidských práv. V obou případech by práce na projektech měla vést ke kritickému zhodnocení dějinných událostí a k diskusi nad stavem dodržování lidských práv v současném světě.

Nacistický režim vedený Adolfem Hitlerem systematicky pronásledoval židovské obyvatele Německa i zemí, které Třetí říše okupovala. Cíl by přitom jasný: Oddělit židovskou populaci od ostatních obyvatel, získat její majetek i pracovní pozice. Postupným vylučováním ze zaměstnání, zabavováním majetku a omezováním volného pohybu nacisté i jejich pomahači uzavřeli Židy do ghett, obehnaných zdmi zákonů, vyhlášek a cedulí „Židům vstup zakázán“, ale i zdmi skutečnými. Když pak byli Židé úředně segregováni z většinové společnosti, zbýval už jen krok k jejich fyzickému odstranění v nacistických koncentračních a vyhlazovacích táborech.

Všechny dokumenty, zpřístupněné v rámci projektu „Židům vstup zakázán“ na webu holocaust.cz jsou doplněny komentářem, který je zasazuje do historického kontextu. K některým nařízením se podařilo shromáždit větší množství dokumentů, někdy z více měst nebo obcí. Dokumenty, v mnoha případech doplněné články z dobového tisku, jsou dále setříděny podle témat a uspořádány do větších tématických celků. V části „Právo v době bezpráví“ přitom žáci a studenti najdou osobní dokumenty, které dokládají konkrétní přestoupení protižidovských nařízení a následné postihy.

Digitalizované autentické dokumenty mají jako primární pramen zásadní význam při výuce dějepisu nebo občanské výchovy na základních i středních školách. Zkoumání těchto materiálů, jejich zpracovávání, vyhledávání doplňujících informací a v neposlední řadě kritické hodnocení je pro žáky a studenty velmi důležité. Nejenže si tak prohlubují své znalosti, ale současně se učí mnohem víc: Být vnímavý k problémům politické, občanské a sociální povahy, zaujímat k nim postoj.

autor: Tereza Štěpková
Spustit audio