Nový rybník na Plzeňsku má ornitologickou pozorovatelnu

1. duben 2011

Jen těžko byste hledali mezi dálnicí a průmyslovou zónou hejna hnízdících vodních ptáků. Přesto takové místo v Plzeňském kraji existuje. Jedná se o jedno ze 116 zvláště chráněných území – přírodní rezervaci Nový rybník.

Nachází se mezi obcemi Líně a Zbůch a zaujímá i s ochranným pásmem rozlohu zhruba 20 hektarů. Na jejím okraji byla otevřena nová ornitologická pozorovatelna. Vybudování přišlo hejtmanství na 320 000 korun. Jak řekl duchovní otec celého projektu Jiří Vlček, sídlí tu největší kolonie racka chechtavého v Plzeňském kraji.
Pozorovatelna je zhotovena z přírodního materiálu, je celodřevěná, má dvě patra. Její výška až po střechu je 8,2 metrů, základnu má 5,8 metrů – kolik se na ni vejde lidí, nevím, to jsme nezkoušeli... Ale na pohodlné pozorování nahoře se vejde i se stativ dalekohledem 4–5 lidí.

Pozorovatelna má dvě patra, která hravě zdoláte. Odměnou vám pak bude krásný výhled na zhruba desetihektarovou vodní plochu plnou ptáků.
Na rybníce vidíte ještě dva staré ostrůvky pro ptáky, které se nahradí v nejbližších dnech novými. Budou to umělá hnízdiště nebo odsedávky pro vodní ptáky, především pro racky a rybáky. U těch doufáme, že tady zahnízdí, neboť i ty jsme zde několikrát pozorovali – jak rybáka obecného, tak i rybáka černého.

Rybák obecný sedící na vajíčkách

Který z nich je kterývčetně dalšího velkého množství ptáků – můžete poznat podle tabulek umístěných na ochozu v druhém patře pozorovatelny.
Na každé cedulce vidíte český i latinský název druhu, obecně v jakém prostředí žije a také mapu jeho rozšíření v Plzeňském kraji. A samozřejmě jsou informace doplněny o zdařilé identifikační fotografie každého ptáka.

Jaké konkrétní druhy tu můžeme pozorovat?
Rybník je pozoruhodný tím, že byl vypuštěný – tady se rybochovně nehospodařilo, není tu stabilní rybí obsádka, jsou tu pouze ryby, které se sem naplavily z Lučního potoka. To znamená, že voda je tu čistá a my na tomto rybníce můžeme sledovat v podstatě jen ptáky, kteří se neživí rybami. Jsou tady ptáci, kteří využívají bohatou strukturu zooplanktonu, bentosu, vodních rostlin apod. Takže na rybníce uvidíme ptáky, kteří se živí rybami, pouze vzácně (orel mořský, orlovec říční, morčák velký nebo potápka roháč), ale lze tu pozorovat ptáky, kteří využívají jinou potravu, kterou jim rybník nabízí.

Co se týče okolí rybníka, jak vypadá?
Rybník, který vznikl jako mokřad samovolným napuštěním, má přirozenou vegetaci, tzv. epilitorální pásmo, které zajišťuje jak samočištění vody, tak je prostorem pro hnízdění řady ptáků. Je tady převážně rákos obecný, velice málo orobinec širolistý a několik druhů ostřic, které doplňují přirozenou mokřadní vegetaci.

Skokan zelený

Co se týče dalších živočichů, jako jsou obojživelníci apod., které druhy se tu drží?
Byly tu zjištěny běžné druhy, jako je ropucha obecná, ale i vzácnější, například ropucha zelená, a slyšet tady byl i skokan zelený, což je kříženec skokana skřehotaného a skokana krátkonohého. Z dalších obojživelníků tady předpokládáme minimálně čolka obecného. Byla tu nalezena bělozubka, což je vzácný druh drobného savce, který se už u nás také málo vyskytuje. Samozřejmě předpokládáme, že díky tomu, že toto území je enklávou v zastavěném území a je pod velkým lidským tlakem, bude útočištěm i pro další formy života – bezobratlé, hmyz apod.

Přírodní rezervace Nový rybník vznikla v roce 2006, kdy ji oficiálně vyhlásil Krajský úřad. Celková rozloha rezervace je 12,8 hektaru, z čehož většinu (zhruba 10 hektarů) zabírá rybník.

Mokřad vznikl na území, kde byl od 18. století rybník, v 70. až 80. letech 20. století však byl vypuštěn. V místě pak znovu začala na povrch prosakovat voda.

Rezervace představuje unikátní mokřadní ekosystém, kde žije a hnízdí velké množství vodního ptactva a rostou i vzácnější mokřadní rostliny. Můžeme tu pozorovat na 500 párů racků chechtavých, což je v západních Čechách poměrně unikátní. Kromě racků jsou v mokřadu v průběhu roku při hnízdění nebo migraci k vidění lysky, poláci chocholačky, chřástalové, labutě, hvízdáci, tři druhy rákosníků, slavík modráček, potápky černokrké nebo dravec pochop rákosní.

Celá lokalita přitom leží v jinak nehostinné krajině, které dominuje velká důlní halda u Zbůchu. Na dohled je také rušná silnice z Plzně do Domažlic nebo stále se přibližující plochy industriálních zón.


autor: mkl
Spustit audio

Více z pořadu