Nasycení pěti tisíců

11. prosinec 2016

Biblický text: Markovo evangelium 6,30-44; Host pořadu: Petr Pokorný, profesorem Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy.

Apoštolové se shromáždili k Ježíšovi a oznámili mu všecko, co činili a učili. Řekl jim: „Pojďte sami stranou na pusté místo a trochu si odpočiňte!“

Stále totiž přicházelo a odcházelo mnoho lidí, a neměli ani čas se najíst. Odjeli tedy lodí na pusté místo, aby byli sami. Mnozí spatřili, jak odjíždějí a poznali je; pěšky se tam ze všech měst sběhli a byli tam před nimi.

Když vystoupil, uviděl velký zástup a bylo mu jich líto, protože byli jako ovce bez pastýře. I začal je učit mnohým věcem. Když už čas pokročil, přistoupili k němu jeho učedníci a řekli:

„Toto místo je pusté a čas už pokročil. Propusť je, ať si jdou do okolních dvorů a vesnic koupit něco k jídlu.“

Odpověděl jim: „Dejte vy jim jíst!“

Řekli mu: „Máme jít nakoupit za dvě stě denárů chleba a dát jim jíst?“

Zeptal se jich: „Kolik chlebů máte? Jděte se podívat!“

Když to zjistili, řekli: „Pět, a dvě ryby.“

Přikázal jim, aby všecky rozsadili po skupinách na zelený trávník. I rozložili se oddíl za oddílem stokrát po padesáti. Potom vzal těch pět chlebů a dvě ryby, vzhlédl k nebi, dobrořečil, lámal chleby a dával učedníkům, aby jim je předkládali. I ty dvě ryby rozdělil všem. A jedli všichni a nasytili se. A ještě sebrali dvanáct plných košů nalámaných chlebů i ryb. Těch pak, kteří jedli chleby, bylo pět tisíc mužů.

autor: Petr Vaďura
Spustit audio