List Jakubův

3. leden 2014

Je to první ze skupiny sedmi tzv. katolických (obecných) epištol, které nejsou určeny jedné obci nebo osobě, ale více křesťanským obcím. Autor se představuje jako Jakub, služebník Boží a Ježíše Krista. Zda se jedná o Jakuba, bratra Ježíšova, který se po jeho smrti stal představitelem jeruzalémské obce, nebo o jiného Jakuba, nevíme. List vznikl asi na konci 1. století neznámo kde.

Adresován je "dvanácti pokolením v diaspoře", tedy zřejmě všem křesťanům. Z hlediska žánru se jedná o list pouze formálně. Spis bývá označován za mudroslovnou řeč nebo kázání. Psán je velmi dobrou řečtinou, hned po listu Židům nejlepší v Novém zákoně. Důraz je položen na praktický křesťanský život. Ústřední část pojednává o vztahu víry a skutků s hlavní tezí "víra, není-li spojena se skutky, je sama o sobě mrtvá" (2, 17).

Vzhledem ke svým důrazům je list Jakubův právem považován za polemiku s nesprávně pochopenou teologií ospravedlnění z víry apoštola Pavla. Skutky, o kterých hovoří Jakub už nejsou skutky židovského Zákona (jako u apoštola Pavla), ale konkrétní projevy lásky, milosrdenství a soucitu. Je to volání po tom, aby víra křesťanů měla i praktické projevy. Kvůli tomuto důrazu na skutky nazval Martin Luther tento list slaměnou epištolou a zařadil jej na konec svého překladu Nového zákona až za knihu Zjevení Jana. Pro křesťanskou víru a zbožnost má list Jakubův nezastupitelný význam svým důrazem na víru aktivně se projevující v lásce a milosrdenství.

autor: Pavel Šíma
Spustit audio