List Galatským

22. listopad 2010

V době apoštola Pavla byly v Malé Asii dvě oblasti zvané Galácie. Původní Galácie byla oblast ve střední Malé Asii, obývaná keltským kmenem Galů, kteří tam přišli ve 3. st. př.n.l. Podle této oblasti pak byla nazvána i římská provincie, která zahrnovala i další území směrem na jih. Do které oblasti Pavel svůj dopis poslal, není zcela jisté, pravděpodobnější však je varianta první, tedy že adresáty jsou křesťané v původní keltské Galácii.

List Pavel napsal asi někdy v letech 52 až 57, nejspíš v Efezu, a píše v něm křesťanům, kteří se dostali pod vliv učitelů zastávajících názor, že i křesťané z pohanů mají dodržovat některá ustanovení židovského Zákona. Apoštol Pavel v tomto svém nejostřejším listě reflektuje význam Kristovy smrti a vzkříšení a dochází k závěru, že víra v Krista není vázána na dodržování Zákona, ale je otevřena všem bez rozdílu. Centrální teologickou výpovědí listu je Pavlova teze, že "v Kristu Ježíši nezáleží na tom, je-li někdo obřezán či ne; rozhodující je víra, která se uplatňuje láskou" (5, 6). Na tyto a jiné Pavlovy teze o ospravedlnění pouhou vírou pak v pozdějších dějinách navazoval Aurelius Augustinus a Martin Luther.

List je svědectvím nejen teologického myšlení apoštola Pavla, ale i prvního vážného konfliktu v rané církvi, spočívajícího v otázce, co je základem Božího ospravedlnění.

autor: Pavel Šíma
Spustit audio