Krásný Dvůr - zámecký park

Panův templ
Panův templ
Při barokním zámku v Krásném Dvoře se rozkládá na ploše zhruba 100 ha nejstarší a zřejmě také největší anglický park v Čechách. Tento rozsáhlý přírodně krajinářský skvost, ležící západně od zámeckého areálu, je doplněný o řadu romantických staveb a poskytuje návštěvníkům celoročně mnoho možností k příjemným procházkám.

Samotný zámek byl do dnešní podoby vybudován v počátku 18. století podle projektu F. M. Kaňky na místě původně gotické tvrze přestavěné renesančně. Koncem 18. století byly provedeny některé úpravy budov zámku - v roce 1783 zřízena kaple, v letech 1791-92 byla postavena dvouramenná schodiště v nádvoří a na severní zahradě a současně zazděny přízemní arkády. Současná prohlídka nabízí historické interiéry s dobovým zařízením a černínskými sbírkami, galerii barokních obrazů plemen psů a pozoruhodnou knihovnu. Za návštěvu ale jistě stojí i rozlehlý park.

Na území původního lužního lesa jej založil v letech 1783 - 1793 Jan Rudolf Černín. K tomuto kroku jej vedly jednak jeho botanické záliby a potom také cesta po západní Evropě, kterou podnikl v roce 1779. V té době se do Evropy začal šířit z Anglie nový sadovnický směr, podle kterého měla být přirozená krajina přivedena až k nejbližšímu okolí budov. Právě na podmínce přirozené, lidskou rukou uměle nemodelované krajiny je založena podstata přírodně krajinářského parku. Zámecký park v Krásném Dvoře je toho pádným důkazem.

Z původní barokní úpravy zůstala zahrada francouzského stylu před severním průčelím zámku a před jižním průčelím čestný dvůr s trávníky, dvěma cypřišky nutkajskými (Chamaecyparis nootkatensis), dvěma šácholany, zbytky živých stěn stříhaných zimostrázů a tisů a také s oranžerií. Od vstupní brány pokračují do volné krajiny tři aleje.

Barokní zahrada při pohledu ze zámku

V krajinářském parku vznikly parkové cesty, mosty, umělý vodopád, byl upraven vodní systém, založeny luční porosty, vysazeny solitérní dřeviny. Podle tehdejší módy byl park oživen řadou romantických staveb, které zkrášlují volné plochy nebo ukončují různé průhledy parkových partií. Dnes k nim vedou čtyři vycházkové okruhy.

V letech 1783-86 byl postaven Panův templ, nejstarší romantická stavba v parku. U tohoto "antického chrámu" s iónskými sloupy roste jírovec drobnokvětý (Aesculus parviflora). Naproti chrámku je vidět skalnatý útvar, který původně sloužil jako kaskády umělého vodopádu. V parku blízko zámku byly původně tři rybníky. Z jednoho je dnes koupaliště, jeden zanikl a zůstal rybník Podzámecký. Cestou k němu stojí u cesty boží muka z roku 1749, která původně v parku nebyla. Nad rybníkem je zachována další stavba - Gloriet (Sluneční templ) z roku 1784.

Čínský pavilon

V zadní části parku na konci cesty zvané Mílovka je uprostřed okrouhlého prostoru čtyřboký 26 m vysoký Obelisk. Je to památník vítězné bitvy u Ambergu, kde roku 1796 rakouská vojska vedená Karlem Schwarzenbegem porazila Napoleonova vojska. Byl postaven v roce 1801. Při cestě alejí směrem k zámku mineme hráz z balvanů, rezervoár vody pro vodopád, nad kterým je tzv. Čínský pavilon (Zvonkohra).

Na okraji parku se rozkládá Velká parková louka, dnes golfové hřiště, na které se vyjímají solitérní skupiny starých stromů. Louka je lemována porosty šeříků a na jejím okraji je postaven Gotický templ, novogotická rozhledna z let 1793-96.

Cestou od Velké louky zpět k zámku mineme tzv. Holandský statek(Červená hájovna), další zahradní stavbou je osmiboký Lusthaus (Goethův pavilon) z let 1784-86. K romantickým místům patří ještě Poustevníkova rokle v jihozápadní části parku s poustevnou a umělou jeskyní z roku 1786.

Gotický templ

Z hlediska dendrologického najdeme v parku přes 100 druhů dřevin, a to výhradně původní domácí nebo zdomácnělé druhy. Roste zde řada prastarých dubů, buků, lip, jírovců, platanů, javorů a olší. Okrasné dřeviny byly vysazeny především u zámku (např. červenolistý buk) a u romantických staveb. Domácí druhy dřevin dnes často představují velmi krásné staré exempláře (duby Quercus robur i Q. petraea, javory Acer pseudoplatanus, A. platanoides). Nejpozoruhodnější je tzv. Goethův dub, který je dnes již bohužel torzem. Jeho věk se odhaduje na 1000 let a patří tudíž mezi nejstarší stromy v Čechách. K výčtu významných dřevin přidejme ještě staré smuteční vrby, které lemují potok Leska protékající zámeckým parkem.

Zámecký park v Krásném si jistě i vás získá svou nevšední poklidnou krásou a romantickými zákoutími. Přijďte tedy objevit jeho jedinečnost a nádheru.

Prameny:
Oficiální webové stránky zámku Krásný Dvůr.
Zámecký park Krásný Dvůr. Národní památkový ústav, pracoviště Ústí nad Labem.
Naše zahrady a parky: Zámecký park Krásný Dvůr, Jana Möllerová