Kéž ti v den soužení Hospodin odpoví

1. červen 2014

Biblický text: Žalm 20; Host pořadu: Petr Chalupa, docent Starého zákona na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

Pro předního zpěváka. Žalm Davidův.

Kéž ti v den soužení Hospodin odpoví, kéž je ti hradem jméno Boha Jákobova!
Kéž ti sešle pomoc ze svatyně, kéž tě podepírá ze Sijónu!
Kéž má na paměti všechny tvé obětní dary, kéž tvou oběť zápalnou rád přijme.
Kéž ti dá, po čem tvé srdce touží, kéž splní každý tvůj záměr!

Budeme plesat nad tvým vítězstvím, vztyčíme praporce ve jménu svého Boha. Kéž splní Hospodin všechna tvá přání!

Nyní vím, že Hospodin dá svému pomazanému vítězství, on mu odpoví ze svého svatého nebe bohatýrskými činy své vítězné pravice.

Jedni se honosí vozy, jiní koňmi, ale my připomínáme jméno Hospodina, svého Boha.
Oni klesali, až padli, my jsme povstali a přetrváme.

„Hospodine, pomoz!“ Král ať nám odpoví v den, kdy budem volat.

autor: Petr Vaďura
Spustit audio

Více z pořadu