Jan Křtitel připravil Kristův příchod

12. prosinec 2010

Biblický text: Matoušovo evangelium 11,1-15. Host pořadu: Profesor Jan Sokol Během adventu se liturgické čtení zaměřuje nejen na očekávání příchodu Mesiáše, ale také na toho, kdo Kristův příchod připravil, tedy Jana Křtitele. A právě postava tohoto největšího z proroků bude předmětem našeho zájmu v dnešním Ranním Slovu.

Když Ježíš dokončil tyto příkazy svým dvanácti učedníkům, šel odtud učit a kázat v tamějších městech.

Jan uslyšel ve vězení o činech Kristových; poslal k němu vzkaz po svých služebnících: Jsi ten, který má přijít, nebo máme čekat jiného? Ježíš jim odpověděl: "Jděte, zvěstujte Janovi, co vidíte a slyšíte: Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se zvěstuje evangelium. A blaze tomu, kdo se nade mnou neuráží."

Když Janovi učedníci odcházeli, začal Ježíš mluvit k zástupům o Janovi: "Na co jste se vyšli na poušť podívat? Na rákos, kterým kývá vítr? Nebo co jste vyšli shlédnout? Člověka oblečeného do drahých šatů? Ti, kdo nosí drahé šaty, jsou v domech královských. Nebo proč jste vyšli? Vidět proroka? Ano, pravím vám, a víc než proroka.

To je ten, o němž je psáno: 'Hle, já posílám posla před svou tváří, aby ti připravil cestu.' Amen, pravím vám, mezi těmi, kdo se narodili z ženy, nevystoupil nikdo větší, než Jan Křtitel; avšak i ten nejmenší v království nebeském je větší nežli on. Ode dnů Jana Křtitele až podnes království nebeské trpí násilí a násilníci po něm sahají. Neboť všichni proroci i Zákon prorokovali až po Jana. A chcete-li to přijmout, on je Eliáš, který má přijít. Kdo má uši, slyš.

autor: Petr Vaďura
Spustit audio