Ikona Zvěstování Bohorodičky

Kompozice je dobře známá i v západním náboženském umění a její novozákonní předloha je popsána v Lukášově evangeliu (1,26-38).

Zvěstování Bohorodičky

V levé části vyobrazení zpravidla nacházíme archanděla Gabriela, držícího v levé ruce žezlo jako odznak moci, jež mu byla dána od Boha, a druhou rukou žehnajícího Bohorodičce. Dynamika děje bývá podtržena rozkročeným postojem anděla i výraznými křivkami jeho křídel.

Bohorodička je zobrazena se skloněnou hlavou a rukama vyjadřujícími pokoru a přijetí nebeského poselství. Za Bohorodičkou se nachází trůn, na němž v některých variantách tématu sedí a který symbolizuje jak její budoucí velikost, tak královský majestát, jenž se má jejím prostřednictvím narodit.

Pozadí za oběma figurami bývá bohatě ztvárněno pomocí architektury, středová část je naopak ponechána volnější. V horní středové části ikony je vyobrazen žehnající Hospodin či půlkruhovitý výběžek symbolizující nebe, od nějž sestupuje paprsek s holubicí jako symbolem Ducha svatého, z něhož Bohorodička počala.

Na prsou Bohorodičky se v některých variantách ikony můžeme setkat s medailónem, v němž je zobrazen Kristus Emmanuel. Tento ikonografický typ může být pojat jako celistvá ikona i jako diptich, v němž jsou obě ústřední postavy zobrazeny odděleně. V této podobě se Zvěstování objevuje například na královských dveřích ikonostasu.

Zpět na Svátkové ikony
Domů na Pravoslavné ikony

Spustit audio
autor: Hanuš Nykl