Hospodinovy otázky pro Jóba

24. červen 2012

Biblický text: Jób 38,1-18 (Ekumenický lekcionář). Host pořadu: Docent Jiří Beneš z Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Na to odpověděl Jóbovi ze smrště Hospodin slovy:

Kdo to zatemňuje úradek Boží neuváženými slovy?
Nuže, opásej si bedra jako muž, budu se tě ptát a poučíš mě.

Kde jsi byl, když jsem zakládal zemi? Pověz, víš-li něco rozumného o tom.
Víš, kdo stanovil její rozměry, kdo nad ní natáhl měřící šňůru?
Do čeho jsou zapuštěny její podstavce, kdo kladl její úhelný kámen,
zatímco jitřní hvězdy společně plesaly a všichni synové Boží propukli v hlahol?

Kdo sevřel moře vraty, když se valilo z lůna země,
když jsem mu určil za oděv mračno a za plénku temný mrak,
když jsem mu stanovil meze, položil závory a vrata
a řekl: »Až sem smíš přijít, ale ne dál; zde se složí tvé nespoutané vlnobití!«

Zdali jsi ty někdy za svých dnů dal příkaz jitru a vykázal jitřence její místo,
aby se chopila okrajů země a svévolníci byli z ní vytřeseni?

Země se mění jak hlína pod pečetidlem, ale oni tu stojí, ač jsou jen šat.
Svévolníkům bude odepřeno světlo a zvednutá paže bude přeražena.

Přišel jsi až ke zřídlu moře, procházel ses po dně propastné tůně?
Byly ti odkryty brány smrti, brány šeré smrti jsi spatřil?
Postřehls celou šíři země? Pověz, znáš-li to všechno.

autor: Petr Vaďura
Spustit audio