Hospodina miluji; on slyší můj hlas

1. listopad 2015

Biblický text: Žalm 116; Host pořadu: Miloš Rejchrt, farář Českobratrské církve evangelické

Hospodina miluji; on slyší můj hlas, moje prosby, sklonil ke mně ucho.
Po všechny své dny chci k němu volat.

Ovinuly mě provazy smrti, přepadly mě úzkosti podsvětí; nacházím jen soužení a strasti.
Vzývám však Hospodinovo jméno: Hospodine, prosím, zachraň mi život!

Hospodin je milostivý, spravedlivý, náš Bůh se slitovává.
Hospodin je ochránce nezkušených: byl jsem vyčerpán, a dopřál mi zvítězit.
Můžeš opět odpočinout, moje duše, neboť Hospodin se tě zastal.

Ubránils mě před smrtí, mé oko před slzami, moje nohy před zvrtnutím.
Před Hospodinem smím dále chodit v zemi živých.

Uvěřil jsem, proto mluvím; byl jsem velmi pokořený.
Ukvapeně jsem si říkal: Každý člověk je lhář.

Jak se mám odvděčit Hospodinu, že se mne tolikrát zastal?
Zvednu kalich spásy a budu vzývat Hospodinovo jméno.

Svoje sliby Hospodinu splním před veškerým jeho lidem.
Velkou cenu má v Hospodinových očích oddanost jeho věrných až k smrti.

Hospodine, prosím, já jsem tvůj služebník, služebník tvůj, syn tvé služebnice.
Ty jsi mi rozvázal pouta.
Tobě obětuji oběť díků a budu vzývat Hospodinovo jméno.

Svoje sliby Hospodinu splním před veškerým jeho lidem,
v nádvořích Hospodinova domu, Jeruzaléme, v tvém středu.
Haleluja.

autor: Petr Vaďura
Spustit audio

Více z pořadu