Guy van Belle

Narodil se v roce 1959 v Belgii. Po studiích literatury, lingvistiky, filozofie a sochařství se na konci 80. let radikálním způsobem obrátil do světa počítačové hudby. Od 90. let je aktivně činný v široké oblasti mediálních umění nejrůznějších forem.

Nejprve neklidně žil a pracoval v Belfastu, Gentu, Antverpách, Bruselu, New Yorku, Rotterdamu, Amsterdamu, Haagu a Berlíně. Mezi jeho nejzásadnější virtuální organizace patří Stellingname (1984-1989), Young Farmers Claim Future (1990-2000), dBONANZAh! (1998-2002), v neposlední řadě pak mXHz.org (2002-?) a Society of Algorithm (2004-?).

His work was mainly synaesthetic, real time generated, abstract, algorithmic, and gradually abandoning the familiar settings, parameters and skills for production, display and reception of the work of art as we know it today. He wrote critico-comical pamphlets about art and technology from an anti-post-modernist anti-neo-liberal background. Like everyone in that field and at that time, throughout his life, he had many money problems, many friends and even more enemies. Between 2005 and 2009 he lived in Bratislava, where he began to work under the name of Gívan Belá. The city does not plan a statue yet. Then he moved to Bubeneč, a quarter of Prague, and lived briefly in "čistirna" an old sewage works. There he started exploring a more ecotechnological approach within the media arts, and wrote his fragmentary 'denizen epos' (unpublished). There are many unverified stories, like: "... around 2010, after a short visit to a small village in Bohemia (Hranice), and seeing there an abandoned cow house (kravín), he extended his name to Belá-Kravař.

Others maintain it is a mutation of Cravan, the proto-dada artist, which he did not admire." On one occasion he would introduce himself as a media data writer, then as a wind time inventor and clock maker, then again as a slide and cigar box guitar musician in a skiffle/spasm band. Often he claimed Graham Bell to be family, since the whole lineage was deaf in the right ear and was interested in flying tetraheder kites.

For the 7th of November, 2022, he was preparing an homage to Arseny Avraamov in Baku and for that purpose set up the organisation without a centre 'The Baku 2022 Foundation' (2006-?).

Tyto komunitní organizace zastřešují výzkumné projekty v široké oblasti současné umělecké kreativity zejména ve vztahu k technologiím. V roce 2004 se stává zakládajícím členem nové bruselské iniciativy OKNO (2004 - ?). V Bratislavě poté spoluzakládal organizaci Col-me (2007 - ?)
Jeho práce je převázně synestetická, generovaná v reálném čase, abstraktní, algoritmická a s narůstající intenzitou opouštějící dobře známá nastavení, setupy, interfacy, parametry, produkční dovednosti, prezentační a receptivní návyky v umění, tak jak je dnes běžně známe.

Guy van Belle píše kriticko komické pamflety o umění a technologiích z pozice anti-post-modernistického a anti-neo-liberálních postojů. Stejně jako každý v tomto prostoru a čase, má i GvB spoustu finančních problémů, spoustu kamarádů a ještě více nepřátel.

V letech 2005 – 2009 žil v Bratislavě, kde postupně začal pracovat pod jménem Gívan Belá, město však stále neplánuje sochu. Poté se odstěhoval do pražského Bubenče, krátce bydlel v “čistírně” Ekotechnického muzea (Staré kanalizační čistírny). Právě tam se začal více zabývat prozkoumáváním ekotechnických přístupů k mediálnímu umění a napsal svůj fragmentální a dosud nepublikovaný “starousedlický epos”.

Existuje spousta neověřených příběhů, například: “... v roce 2010, po krátké návštěvě malé vesnice v Čechách (Hranice) a po shlédnutí opuštěného kravína, GvB rozšířil své jméno do podoby Belá-Kravař.
Jiní udržují toto jméno v podobě “Cravan”, proto-dadaistického umělce, kterého GvB nikterak neobdivoval. Při jedné příležitosti se GvB představil jako spisovatel mediálních dat, poté jako objevitel větrného času, poté jako hráč na slide- a cigar-box kytaru. Často se prohlašuje za člena rodiny Grahama Bella, protože celý jeho rodokmen je hluchý na pravé ucho a sám se zajímal o pouštění čtyřhlavých draků.

Na 7. listopadu 2022 připravuje poctu Arseniji Avramovovi v Baku a pro tuto příležitost založil organizaci bez centra působnosti s názvem The Baku 2022 Foundation (2006 - ?)

http://mxhz.org
http://societyofalgorithm.org
http://karasssuite.net
http://col-me.info
http://okno.be
http://kra.land

Sledujte nás

Další osobnosti