Dbejte pečlivě na to, jak žijete

11. březen 2012

Biblický text: Efezským 5,1-20 (Tradiční římský kalendář) Host pořadu: Miloš Rejchrt, farář Českobratrské církve evangelické

Napodobujte tedy Boha jako milované děti a žijte v lásce, jako i Kristus miloval nás a vydal sebe samého za nás jako dar a oběť Bohu v příjemnou vůni. Smilstvo a každá nečistota nebo lakota ať nejsou mezi vámi ani zmiňovány, jak se sluší na svaté. Ani hanebnost, hloupé řeči nebo laškování, což se nesluší; nýbrž raději vzdávejte díky. Neboť toto vězte a znejte, že žádný smilník ani nečistý ani lakomec - to jest modloslužebník - nemá dědictví v království Kristově a Božím.

Ať vás nikdo nesvádí prázdnými slovy, neboť pro tyto věci přichází Boží hněv na syny neposlušnosti. Nemějte tedy s nimi nic společného.

Kdysi jste byli tmou, ale nyní jste světlem v Pánu. Žijte jako děti světla - ovoce světla je ve veškeré dobrotě, spravedlnosti a pravdě - zkoumejte, co se líbí Pánu, a nemějte žádnou účast na neplodných skutcích tmy, spíše je usvědčujte. Neboť o tom, co se vskrytu u nich děje, je hanba i mluvit. Ale všechno, co je světlem usvědčováno, je zjevováno, neboť všechno, co je zjevováno, je světlo. Proto praví: `Probuď se ty, kdo spíš, a vstaň z mrtvých, a zazáří ti Kristus.´

Dbejte tedy pečlivě na to, jak žijete; nežijte jako nemoudří, ale jako moudří; vykupujte čas, protože dny jsou zlé. Proto nebuďte nerozumní, ale rozumějte, co je Pánova vůle. A neopíjejte se vínem, v němž je prostopášnost, ale naplňujte se Duchem. Mluvte k sobě ve chvalozpěvech, v oslavných zpěvech a v duchovních písních, svým srdcem zpívejte a hrajte Pánu a vždycky za všechno děkujte ve jménu našeho Pána Ježíše Krista Bohu a Otci.

autor: Petr Vaďura
Spustit audio

Více z pořadu