Dávejte si pozor, abyste nezapomněli na smlouvu Hospodina, svého Boha

19. březen 2017

Biblický text: Deuteronomium 4,23-31; Host pořadu: prof. Martin Prudký, starozákonník působící na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy

Dávejte si pozor, abyste nezapomněli na smlouvu Hospodina, svého Boha, kterou s vámi uzavřel, a neudělali si tesanou sochu, zpodobení čehokoli, co ti Hospodin, tvůj Bůh, zakázal, neboť Hospodin, tvůj Bůh, je oheň sžírající, Bůh žárlivě milující.

Budeš plodit syny a vnuky a dožijete se v té zemi stáří; zvrhnete-li se však a uděláte si tesanou sochu, zpodobení čehokoli, a dopustíte se toho, co je zlé v očích Hospodina, tvého Boha, co ho uráží, beru si dnes proti vám za svědky nebe i zemi, že v zemi, do níž přejdete přes Jordán, abyste ji obsadili, rychle a nadobro vyhynete. Nebudete v ní dlouho živi, ale budete vyhlazeni.

Hospodin vás rozptýlí mezi kdejaký lid, že z vás v pronárodech, kam vás Hospodin zavede, zbude jen malý počet.

Tam budete sloužit bohům vyrobeným lidskýma rukama, bohům ze dřeva a z kamene, kteří nevidí a neslyší, nejedí a nečichají.

Odtamtud budete hledat Hospodina, svého Boha; nalezneš ho , budeš-li ho opravdu hledat celým svým srdcem a celou svou duší.

Ve svém soužení, až tě v posledních dnech toto všechno stihne, navrátíš se k Hospodinu, svému Bohu, a budeš ho poslouchat.

Vždyť Hospodin, tvůj Bůh, je Bůh milosrdný, nenechá tě klesnout a nepřipustí tvou zkázu, nezapomene na smlouvu s tvými otci, kterou jim stvrdil přísahou.

autor: Petr Vaďura
Spustit audio

Více z pořadu