SERIÁL

) Čím jsme to žili – v únoru 1990

Únor toho roku začal zrušením obávané Státní bezpečnosti, pokračoval celou řadou návštěv, z nichž některé směřovaly k nám, jiné naopak cílily od nás do světa…Kromě toho se uskutečnila celá řada návratů těch, kteří už kdysi odešli a kteří si ještě před krátkou dobou mysleli, že se už nikdy vrátit smět nebudou. Byl to měsíc, kdy si prezident Havel podmanil Spojené státy. Na konci téhož měsíce nastal jeden velký odchod – začal odsun sovětských vojsk, jimž „dočasné“ umístění na našem území po dvaadvaceti letech skončilo. Byl to dramatický měsíc.

Nejprve to rušení
Stručně z historie (podle wikipedie): Státní bezpečnost (zkratka StB) byla tzv. politickou policií, která byla ihned od svého vzniku v roce 1945 pod kontrolou komunistické strany a sloužila k ovládnutí mocenských pozic a likvidaci protivníků režimu. Vznikla 30. června 1945 jako jedna z neuniformovaných složek Sboru státní bezpečnosti. Po roce 1948 byla jedním z hlavních nástrojů komunistického teroru. Zanikla rozkazem ministra vnitra Richarda Sachera 15. února 1990. Toto rozhodnutí přednesl ministr Sacher v Rozhlasových novinách ze dne 1. února 1990. Jeho vystoupení je zachyceno na následující zvukové ukázce.

Proslulé sídlo STB v Bartolomějské ulici

Únorové kalendárium - část 1.
(úryvky z kalendária roku 1990 citovány podle www.totalita.cz)

01.02.1990
Zrušení StB (bezprostředně po zrušení útvarů tzv. vnitřního zpravodajství), v níž působilo kolem 18 000 příslušníků, svým rozkazem oznámil ministr vnitra Richard Sacher. Označil tuto skutečnost za jednoznačný úspěch, který je výsledkem principiálního postoje a soustavného nátlaku.

01.02.1990
Vzniká nová struktura bezpečnostního aparátu. Tvoří ji Čs. zpravodajská krajská služba, Úřad pro ochranu ústavy a demokracie, Správa na ochranu ústavních činitelů, Úřad pro pasovou službu a cizineckou agendu, Úřad pro správní službu a útvar rychlého nasazení.

03.02.1990
O nových hraničních přechodech mezi ČSSR a NSR bude jednat společná komise, jak byli ujištěni účastníci několikatisícového lidského řetězu ze Železné Rudy do Bavorska, kteří tak demonstrovali přátelství mezi národy a touhu po obnovení vzájemných kontaktů a spolupráce.

Návštěva dalajlámy
Když prezident Václav Havel v rámci svého památného novoročního projevu na počátku roku 1990 pozval na státní návštěvu 14. dalajlámu, nikdo v té chvíli netušil, že se návštěva uskuteční tak brzy. Duchovní a světský vůdce Tibetu, Jeho Svatost čtrnáctý dalajláma, celým jménem Džampal Ngawang Lozang Ješe Tändzin Gjamccho, který žije od roku 1959 v indickém exilu, navštívil poprvé Prahu ve dnech 2.-6. února.

dalajlama
0:00
/
0:00

Odmítnutí odškodnění
V uvedené zprávě rozhlasových novin uslyšíme informaci, kterou v únoru 1990 sdělil vídeňskému listu Der Standard Karel Schwarzenberg.

Karel Schwarzenberg
Zámek Orlík nad Vltavou

Zámek Orlík nad Vltavou - ilustrační foto - creative commons

Únorové kalendárium - část 2.

03.02.1990
Tomáš Baťa již podruhé přijel do Československa, ze Švýcarska letěl s prvním místopředsedou federální vlády Valtrem Komárkem. Spolu s nimi přiletěli i zástupci významných západních firem, mj. prezident firmy Volkswagen, zajímající se o rozvoj čs. automobilového průmyslu. Z Jugoslávie přicestoval také Tomáš Baťa-junior, aby s otcem projednali s vládními činiteli možnosti podnikání.

04.02.1990
Redakce náboženského života Československého rozhlasu zahájila pravidelné přímé přenosy bohoslužeb. Ta první byla vysílána z katedrály sv. Václava v Olomouci. Redakce vznikla a zahájila svou činnost v lednu 1990 jako redakce pro věci církevní a 1. 2. 1990 byla přejmenována na redakci náboženského života.

05.02.1990
Oběšeného Viliama Šalgoviče našla manželka v prádelně jejich rodinného domku v Bratislavě. Ve funkci náměstka ministra vnitra měl Šalgovič hlavní podíl na přípravě a provedení sovětské invaze do Československa 21. srpna 1968.

Do významných funkcí nastupují nové tváře
Uvedené jmenování je jen jedním z příkladů rychlé proměny osob v čele významných institucí. V tomto případě usedl do křesla rektora Akademie výtvarných umění v Praze Milan Knížák.

Milan Knížák

Návraty z emigrace
Z ciziny se začaly vracet četné osobnosti, jež v předchozích letech (či desetiletích) byly nuceny odejít do zahraničí. Už v listopadu 89 přijel Karel Kryl, nyní – tedy koncem února 1990 - se po čtyřech letech pobytu v USA objevil Waldemar Matuška. On a řada dalších se však do vlasti natrvalo nevrátili. Přesto mohli už svobodně přijíždět. A také přijížděli.

Waldemar Matuška - 2008

Únorové kalendárium - část 3.

06.02.1990
Uskutečnila se rekonstrukce 200členné České národní rady: KSČ si ponechala 82 mandátů, Strana socialistická a lidová po 17, Občanské fórum kooptovalo 50 nových poslanců, z předchozího období zbylo 33 poslanců bez stranické příslušnosti. Novým předsedou byl zvolen Petr Pithart.

07.02.1990
Na nutnosti ukončit činnost Národní fronty se shodli účastníci shromáždění představitelů politických stran a společenských organizací.

07.02.1990
Obrovská tlaková vlna otřásla prostorem v Oderských vrších, když došlo k likvidaci 500 dělostřeleckých granátů a 20 kg střelného prachu v místě sovětské okupační posádky ve vojenském prostoru Libavá. K odpálení bylo použito 12 kg trinitrotoluenu. Zástupci sovětské armády slíbili čs. úřadům, že příště budou likvidovat munici šetrněji.

Cesty Václava Havla
V průběhu února 1990 podnikl prezident Václav Havel dvě zásadní zahraniční cesty. První byla do Spojených států. Uskutečnila se ve dnech 20. – 22. února. Během této historické návštěvy jednal Havel dvakrát s tehdejším americkým prezidentem Georgem Bushem, který poté oznámil udělení doložky nejvyšších výhod Československu bez časového omezení.
21. února 1990 vystoupil Václav Havel jako první představitel země zpoza bývalé železné opony před oběma komorami Kongresu s projevem, který americké zákonodárce nadchl svým přednesem i obsahem.
Svůj projev zahájil Václav těmito slovy: „Mí poradci mi poradili, abych vystoupil při této důležité příležitosti česky. Nevím proč. Snad proto, že chtěli, abyste si vyslechli libozvučnost mé mateřštiny“. Jeho slova překládal do angličtiny jeho tiskový mluvčí Michael Žantovský.
Druhá cesta Václava Havla vedla opačným směrem – na východ, do Moskvy. Zde ve dnech 26. a 27. února dohodl s Michailem Gorbačovem (mimo jiné) definitivní odsun sovětských vojsk z našeho území. Toto rozhodnutí stvrdila podepsaná smlouva.

0:00
/
0:00
0:00
/
0:00
Tisková konference V. Havel a M. Žantovský

Tisková konference - Václav Havel a Michael Žantovský. Foto - Archivní a programové fondy Českého rozhlasu

Únorové kalendárium - část 4.

21.02.1990
Vystoupení Václava Havla v Kongresu USA vzbudilo mimořádný ohlas mezi americkou veřejností a ve všech sdělovacích prostředcích. Jeho projev přímým přenosem vysílalo několik televizních stanic a kongresový kanál celý projev znovu opakoval v nočních hodinách. Všechny televizní a rozhlasové stanice USA ve svých zpravodajských relacích po celý den citovaly pasáže z Havlova projevu, dlouhé výňatky a citáty. Přední americké listy New York Times a Washington Post připomněly, že projev byl více než dvacetkrát přerušen potleskem a ovacemi, ve všech kongresmanech zanechal hluboký dojem. Hodnocení oceňují filozofickou hloubku prezidentova vystoupení a obecnou platnost jeho projevu nejen pro vývoj v Československu, ale i v Evropě a ve světě.

26.02.1990
Prezident Václav Havel zahájil oficiální návštěvu Sovětského svazu, kde se setkal s nejvyšším sovětským představitelem Michailem Gorbačovem. Ve společném komuniké vyslovila sovětská strana politování nad událostmi roku 1968. Ministři zahraničních věcí podepsali československo-sovětskou mezivládní dohodu o odchodu sovětských vojsk z Československa ve třech etapách do 30. června 1991.

28.02.1990
Pohotovostní pluk Veřejné bezpečnosti zrušil svým rozkazem ministr vnitra a současně zřídil odbornou nástupní školu Veřejné bezpečnosti, která bude mít povahu školského zařízení. V souladu s unesením vlády se posluchači této školy budou podílet na posílení výkonu služby jen při likvidaci následků živelných pohrom, dopravních katastrof a jiných mimořádných událostí, jako jsou například průmyslové havárie.

Stvrzený odchod sovětských vojsk
Slavnostní podepsání „Smlouvy mezi vládami ČSSR a SSSR o odchodu sovětských vojsk z území ČSSR" proběhlo 26. února 1990 v moskevském Kremlu. Za ČSFR ji podepsal federální ministr zahraničních věcí Jiří Dientsbier a za Sovětský svaz ministr zahraničních věcí SSSR Eduard Ševarnadze. Podpisu přihlíželi také vedoucí představitelé obou zemí Václav Havel a Michail Gorbačov. Smlouva předpokládala celkem tři etapy stahování osob a vojenské techniky Střední skupiny vojsk z území Československa. 1. etapa (26. 2. 1990 - 31. 5. 1990) počítala s odsunem 25 800 osob, během 2. etapy (1. 6. 1990 - 31. 12. 1990) mělo naše území opustit dalších 18 300 vojáků a zbytek 29 400 vojáků měl následovat ve 3. etapě (1. 1. 1991 - 30. 6. 1991).

Sovětský voják
0:00
/
0:00
V.Havel při projevu

Prezident Václav Havel při projevu. Foto - Archivní a programové fondy Českého rozhlasu