Česká biskupská konference

24. září 2010

Česká biskupská konference (ČBK) je zřízená Apoštolským stolcem jako sbor římsko- a řeckokatolických biskupů České republiky. Podle ustanovení Kodexu kanonického práva (CIC) k ní patří všichni diecézní biskupové obojího obřadu a jim na roveň postavení - biskupové-nástupci, světící biskupové a ostatní titulární biskupové, kteří na celém území nebo mimo území pro celý národ vykonávají zvláštní úkoly na základě pověření Apoštolským stolcem nebo biskupskou konferencí. ČBK byla ustanovena po vzniku České republiky dne 30. 3. 1993 na základě stanov, které schválila 23. 3. 1993 vatikánská Kongregace pro biskupy. ČBK je právnickou osobou se sídlem v Praze.

Logo ČBK

Nejvyšším rozhodovacím orgánem ČBK je Plenární zasedání ČBK. V souladu se stanovami se plenární zasedání konají nejméně dvakrát do roka. Stálá rada ČBK, kterou tvoří předseda a místopředseda biskupské konference, generální sekretář a alespoň jeden volený biskup, pečuje o provádění všeobecných rozhodnutí biskupské konference a připravuje podklady pro jednání Plenárního zasedání ČBK. Generální sekretariát je výkonným orgánem ČBK. Funkční období volených zástupců ČBK je pětileté.

Studium a řešení problémů, vypracovávání pastoračních materiálů a návrhů dokumentů zajišťují komise ČBK: pro nauku víry, pro liturgii, pro kněžstvo, pro katolickou výchovu a komise ekonomicko-právní. Ke specifickým úkolům byli jmenováni biskupové-delegáti, kteří si ke spolupráci mohou jmenovat spolupracovníky z příslušného oboru a vytvořit tak příslušnou radu ČBK.

Spustit audio