Blaze tomu, kdo má pochopení pro nuzného

11. leden 2015

Biblický text: Žalm 41. Host pořadu: salesián Ladislav Heryán.

Pro předního zpěváka. Žalm Davidův.

Blaze tomu, kdo má pochopení pro nuzného, Hospodin ho ve zlý den zachrání. Hospodin ho bude ochraňovat, zachová mu život, bude mu na zemi blaze.

Zvůli nepřátel ho nevydávej! Hospodin ho podepře na loži v jeho mdlobách. V nemoci mu změníš celé lůžko!

Pravím: Hospodine, smiluj se nade mnou, uzdrav mě, neboť jsem proti tobě zhřešil.

Nepřátelé o mně škodolibě mluví: „Kdy už zemře? Kdy zanikne jeho jméno?“

Přijde-li se kdo podívat, šalebně mluví, spřádá v srdci ničemnosti, vyjde ven a mluví.

Všichni, kdo mě nenávidí, šeptají si o mě, zlo mi strojí: „Ať na něj dolehne slovo Ničemníka; ulehl, už nepovstane.“

I ten, s nímž jsem žil v pokoji a jemuž jsem důvěřoval, ten, jenž můj chléb jedl, vypíná se nade mne a zvedá patu.

Ty však, Hospodine, smiluj se a dej mi povstat, abych jim to splatil. Že sis mě oblíbil, poznám z toho, že nade mnou nezazní ryk nepřítele. Ujal ses mne pro mou bezúhonnost, postavils mě navěky před svou tvář.

Požehnán buď Hospodin, Bůh Izraele, od věků na věky. Amen. Amen.

autor: Petr Vaďura
Spustit audio