Apoštolská církev

24. září 2010

Historie

První letniční sbor na našem území vznikl na severní Moravě před rokem 1910. Skupina křesťanů z různých denominací se začala scházet ke studiu Božího slova a k modlitbám. Prosili o zmocnění k duchovní práci - Bůh je pokřtil v Duchu svatém a obdrželi dar mluvení v jazycích. Tato práce se šířila. Vznikaly další skupiny v Brně, Praze a na jiných místech, které požádaly úřady o registraci. V roce 1910 byly registrovány jako Spolek rozhodných křesťanů letničních. Za nacistické nadvlády byla jejich činnost zakázána. Po roce 1948 byly spolky zrušeny. Proto se bratři pokoušeli začlenit do některých církevních společenství, ale z důvodu věroučných rozdílů to nebylo možné. Od počátku šedesátých let usilovali o povolení vlastní církve. V roce 1977 byla na území Československa založena církev, která byla povolena a zaregistrována státem v roce 1989 po desetiletích práce v ilegalitě spojených s pronásledováním. Současný církevní zákon ji zrovnoprávňuje s ostatními křesťanskými církvemi našeho státu. Dokladem tohoto postavení je její členství v Ekumenické radě církví, která sdružuje většinu křesťanských církví České republiky.

Logo Apoštolské církve

Od založení církve stojí v jejím čele bratr biskup Rudolf Bubik, který je dnes již dobře známý ve světě nejen svými knihami, ale také jako žádaný řečník na konferencích.

Charakteristika

Apoštolská církev patří mezi evangelikální církve. Z hlediska věrouky a praxe se řadí mezi letniční církve, které jsou sdruženy celosvětově v "Pentecostal World Conference" a v rámci Evropy v "Pentecostal European Fellowship". Apoštolská církev je organizačně přidružena ke světovým "Assemblies of God".

Konference s Davidem Wilkersonem 2003
Poslání

Za měřítko víry a křesťanského života přijímá Apoštolská církev Písmo svaté, jako jedinou věroučnou základnu. Navazuje na učení Ježíše Krista a apoštolů. Křtí ponořením ty, kteří jsou způsobilí věřit a vyznávat svou víru v Ježíše Krista jako Božího syna, svého Pána a Spasitele. V učení a praxi se kromě klasických axiómů křesťanské teologie zdůrazňuje osoba Ducha svatého v životě jednotlivce a církve. Cílem je zvěstovat Ježíše Krista v moci Ducha svatého. Pokud jde o vztah k jiným církvím, považuje AC ty, kteří uvěřili v Ježíše Krista, prožili odpuštění hříchů a jsou následovníky Ježíše, za Kristovu církev, tedy za své bratry a sestry.

Eklesiologie
Církev je společenstvím všech vpravdě znovuzrozených věřících, kteří žijí pod autoritou Ježíše Krista a jsou spojeni Duchem svatým a Slovem Božím.

Christologie
Kristus je plně Bůh a člověk, který se narodil z panny Marie a svým zrozením se pokořil, aby učinil Boží dokonalou vůli - záchranu člověka. Přišel na svět, aby nám zjevil Boha Otce, ukázal nám cestu spasení a vzal naše hříchy na sebe, zlomil moc satana a osvobodil nás z moci smrti a hříchu. Zemřel na kříži a vstal z mrtvých, aby ospravedlnil všechny, kdo věří v něho. Řekl: "Dokonáno jest", tzn. Nic není nutno ke spasení přidat. Nyní se přimlouvá, zachraňuje, křtí Duchem svatým, udílí služebnosti, vládne nad celou církví skrze Ducha svatého, Slovo a duchovní správce.

Soteriologie
Všichni zhřešili a odvrátili se od Boha. Nedokonalý člověk se nemůže sám spasit. Potřebuje činit pokání ze svých hříchů a musí uvěřit v Ježíše jako svého Pána a Spasitele. V zásadě má AC dva hlavní obřady: křest ve vodě a Večeři Páně. Slovem Božím rozumí 66 knih Bible bez Apokryfů. Toto slovo je plně inspirováno Duchem svatým, je neomylné, v originálu nejsou chyby a je pravidlem pro křesťanský život a učení.

Organizace, struktura

Celá církev je řízena Radou církve v čele s biskupem, jehož sídlo je v Kolíně.

Základní částí Apoštolské církve jsou sbory, které jsou seskupeny do správních oblastí. Sbor vzniká tam, kde je společenství věřících po duchovní a mravní stránce autonomní. Je po hospodářské stránce soběstačný, má právní subjektivitu a je zastupován a spravován pastorem sboru a druhým pastorem. Odpovědnost za sbor nese také Rada starších. Členem sboru je možné se stát na základě písemné přihlášky.

Pro naplnění misijního poslání vznikají při sborech misijní stanice. Ty tvoří členové, kteří se scházejí k pobožnosti na jednom místě, ale jsou odkázáni svými potřebami na mateřský sbor.

Diaspora potom vzniká tam, kde se členové shromažďují mimo sbor nebo stanici. Duchovně a hmotně jsou členové v diaspoře odkázáni na sbor nebo stanici.

Církev zastřešuje řadu samostatných subjektů (viz sekce "Vzdělávání" a "Sociální činnost").

Vzdělávání

Vyšší odborná škola misijně teologická v Kolíně vedená ředitelem Milanem Bubanem.

Budova Vyšší odborné školy misijní a teologické v Kolíně
Sociální činnost

Diakonie AC je organizace, která koordinuje činnost svých členů, kteří slouží v charitativní, misijní a sociální oblasti. Sdružuje pod sebou společnosti Royal Rangers (křesťanská organizace pro děti a mládež školního věku), Teen Challenge (mezinárodní křesťanská organizace, která pomáhá lidem s problémem závislosti na drogách, alkoholu apod.) a Nehemii (humanitární a misijní organizace). Apoštolská církev je také zakladatelem mezidenominační organizace ACET (organizace, která poskytuje péči pro ty, kteří mají AIDS, a vyvíjí vzdělávací a osvětovou činnost se zaměřením na prevenci proti AIDS).

Letní tábor Royal Rangers 2005
Vydavatelská a mediální činnost

Časopis Život v Kristu přináší aktuální pohledy na dění okolo nás a informuje již více než 16 let o Apoštolské církvi a jejím místě ve společnosti. Ročně vychází 11 čísel, v současné době v rozsahu 24 stran.

Statistika

Dle vnitrocírkevní statistiky měla církev k 31. 12. 2004 celkem 5860 členů včetně dětí a čekatelů, 37 sborů, 59 stanic a 66 diaspor. (Vysvětlení pojmů sbor, stanice a diaspora - viz výše v textu).

Při sčítání lidu v roce 2001 se k Apoštolské církvi přihlásilo 4 584 občanů.

Kontakt

Web: http://www.apostolskacirkev.cz

Spustit audio