Abrahamova zkouška: obětování Izáka

26. červen 2005

Biblický text: Genesis 22, 1-14 Host pořadu: David Javornický z Evangelikálního teologického semináře

Po těch událostech chtěl Bůh Abrahama vyzkoušet. Řekl mu: „Abrahame!" Ten odvětil: „Tu jsem."

A Bůh řekl: „Vezmi svého jediného syna Izáka, kterého miluješ, odejdi do země Morija a tam ho obětuj jako oběť zápalnou na jedné hoře, o níž ti povím!“

Za časného jitra osedlal tedy Abraham osla, vzal s sebou dva své služebníky a svého syna Izáka, naštípal dříví k zápalné oběti a vydal se k místu, o němž mu Bůh pověděl. Když se Abraham třetího dne rozhlédl a spatřil v dálce to místo, řekl služebníkům: „Počkejte tu s oslem, já s chlapcem půjdeme dále, vzdáme poctu Bohu a pak se k vám vrátíme."

Abraham vzal dříví k oběti zápalné a vložil je na svého syna Izáka; sám vzal oheň a obětní nůž. A šli oba pospolu. Tu Izák svého otce Abrahama oslovil: „Otče!" Ten odvětil: „Copak, můj synu?“ Izák se otázal: "Hle, oheň a dříví je zde. Kde však je beránek k zápalné oběti?“

Nato Abraham řekl: „Můj synu, Bůh sám si vyhlédne beránka k oběti zápalné.“ A šli oba spolu dál. Když přišli na místo, o němž mu Bůh pověděl vybudoval tam Abraham oltář, narovnal dříví, svázal svého syna Izáka do kozelce a položil ho na oltář, nahoru na dříví. I vztáhl Abraham ruku po obětním noži, aby svého syna zabil jako obětního beránka.

Vtom na něho z nebe volá Hospodinův posel: „Abrahame, Abrahame!" Ten odvětil: „Tu jsem." A posel řekl: „Nevztahuj na chlapce ruku nic mu nedělej! Právě teď jsem poznal že jsi bohabojný, neboť jsi mi neodepřel svého jediného syna."

Abraham se rozhlédl u vidí, že vzadu je beran, který uvízl svými rohy v houští. Šel tedy vzal berana a obětoval jej v zápalnou oběť místo svého syna.

Tomu místu dal Abraham jméno „Hospodin vidí". Dosud se tu říká: „Na hoře Hospodinově se uvidí."

autor: Petr Vaďura
Spustit audio