Zanevřels na nás, Bože, prolomils naše řady

11. říjen 2015

Biblický text: Žalm 60. Host pořadu: Tomáš Molnár, farář sboru Českobratrské církve evangelické v Trutnově.

Pro předního zpěváka, podle „Lilie svědectví“. Pamětní zápis, Davidův, k vyučování, když válčil s Aramejci z Dvojříčí a s Aramejci ze Sóby; po návratu pobil Joáb Edómce v Solném údolí, dvanáct tisíc mužů.

Zanevřels na nás, Bože, prolomils naše řady, stíhal nás hněv tvůj. Navrať se k nám! Zemí jsi otřásl, rozštěpil jsi ji; scel její trhliny, neboť se hroutí!

Vlastnímu lidu dals okusit tvrdost, dals nám pít víno, až závrať nás jímá. Dopustils, aby ti, kdo se tě bojí, korouhev k ústupu před lukem zvedli. Aby tvoji milí byli zachováni, pomoz svou pravicí, odpověz nám!

Bůh ve své svatyni promluvil: „S jásotem rozdělím Šekem, rozměřím dolinu Sukót. Mně patří Gileád, mně patří Manases, Efrajim, přilba mé hlavy, Juda, můj palcát. Moáb je mé umývadlo, na Edóm hodím svůj střevíc. Spusť, Pelišteo, proti mně válečný ryk!“

Kdože mě uvede do nepřístupného města? Kdo mě dovedl až do Edómu? Což ne, Bože, ty, jenž zanevřel jsi na nás? Což s našimi zástupy bys nevytáhl, Bože?

Před protivníkem buď naše pomoc, je šalebné čekat spásu od člověka. S Bohem statečně si povedeme, on rozšlape naše protivníky.

autor: Petr Vaďura
Spustit audio