Žalmy

19. duben 2017

Kniha žalmů je sbírkou 150 různých zpěvů, nářků, modliteb (oslavných, děkovných, naříkajících, či liturgických) z různých období izraelských dějin. V hebrejském kánonu stojí na začátku jeho třetí části zvané Ketubím (Spisy) a patří k izraelské poetické a mudroslovné literatuře. Poezie v žalmech není tvořena rýmem, ale formálním znakem zvaným paralelismus membrorum, což znamená, že verše jsou obvykle dvoučlenné a oba členy jsou k sobě určitým způsobem přiřazeny.

Kniha se dělí na pět částí (1 - 41, 42 - 72, 73 - 89, 90 - 106, 107 - 150), z nichž každá je ukončena doxologií ("požehnán buď Hospodin") a slovem "amen". Dále je možno žalmy dělit podle obsahu na davidovské, vztahující se k událostem ze života izraelského krále Davida (celkem 73 žalmů), na tzv. poutní písně (120 až 134), na žalmy elohistické užívající pro Boha slova Elohim (42 až 83) a na žalmy oslavující Hospodina-Krále (93 až 99). Některé žalmy se nedají zařadit do žádné skupiny a jsou tak prostě výrazem izraelské mudroslovné a poetické tvorby.

Dobu vzniku jednotlivých žalmů je obtížné určit. Badatelé se většinou spokojí se zařazením do doby předexilní nebo poexilní a i to je často jen přibližné. Teologie knihy žalmů není nijak systematická a není možné ji nějak obecně shrnout. Žalmy jsou individuální skladby s různým teologickým významem. Žalmy patří v Novém zákoně k nejcitovanější starozákonní knize a jejich význam a oblíbenost dosvědčuje i to, že byly mezi prvními z knih Starého zákona, které se překládaly do národních jazyků.

Systematický výklad Žalmů

 1. Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků (Petr Chalupa)
 2. Proč se pronárody bouří, proč národy kují marné plány? (Petr Chalupa)
 3. Hospodine, jak mnoho je těch, kteří mě souží (Jiří Beneš)
 4. Když volám, odpověz mi, Bože mé spravedlnosti! (Jiří Beneš)
 5. Hospodine, přej sluchu mým slovům (Ladislav Heryán)
 6. Hospodin můj hlasitý pláč slyší (Ivana Gabriela Vlková)
 7. Hospodine, Bože můj, k tobě se utíkám (Miloš Rejchrt)
 8. Hospodine, Pane náš, jak vznešené je tvoje jméno po vší zemi! (Petr Pokorný)
 9. Hospodine, celým svým srdcem ti vzdávám chválu (Jan Sokol)
 10. Ty však vidíš trápení a hoře (Tomáš Molnár)
 11. Utíkám se k Hospodinu (Martin Prudký)
 12. Hospodine, pomoz! Se zbožným je konec (Daniel Ženatý)
 13. Dlouho ještě, Hospodine, na mě ani nevzpomeneš? (Petr Chalupa)
 14. Bloud si v srdci říká: „Bůh tu není“ (Miloš Rejchrt)
 15. Hospodine, kdo smí pobývat v tvém stanu, kdo smí bydlet na tvé svaté hoře? (Pacifik Matějka)
 16. Ochraňuj mě, Bože, utíkám se k tobě! (Pavel Hošek)
 17. Hospodine, slyš při spravedlivou... (Jáchym Gondáš)
 18. 1-20: Miluji tě vroucně, Hospodine, moje sílo (Jáchym Gondáš)
  21-31: Můj Bůh září do mých temnot (Jiří Beneš)
  32-51: Kdo je Bůh krom Hospodina, kdo je skála, ne-li Bůh náš! (Jiří Beneš)
 19. Nebesa vypravují o Boží slávě, obloha hovoří o díle jeho rukou (Gabriela Ivana Vlková)
 20. Kéž ti v den soužení Hospodin odpoví (Petr Chalupa)
 21. Hospodine, král se raduje z tvé moci (Martin Prudký)
 22. 1-22: Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil? (Pavel Filipi)
  23-32: Tobě se budou klanět všechny čeledi pronárodů (Pavel Filipi)
 23. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek (Petr Chalupa)
 24. Hospodinova je země se vším, co je na ní (Petr Chalupa)
 25. V tebe doufám, Bože můj (Miloš Rejchrt)
 26. Dopomoz mi, Hospodine, k právu (Jiří Beneš)
 27. Hospodin je světlo mé a moje spása, koho bych se bál? (Daniel Ženatý)
 28. K tobě, Hospodine, volám (Miloš Rejchrt)
 29. Přiznejte Hospodinu, synové Boží, přiznejte Hospodinu slávu a sílu (Miloš Rejchrt)
 30. Vyvyšovati tě budu, Hospodine (Jáchym Gondáš)
 31. Hospodine, utíkám se k tobě (Pavel Hošek)
 32. Blaze tomu, z něhož je nevěrnost sňata, jehož hřích je přikryt (Pavel Filipi)
 33. Zaplesejte, spravedliví, Hospodinu, přímým lidem sluší se ho chválit (Martin Prudký)
 34. Dobrořečit budu Hospodinu v každém čase (Tomáš Molnár)
 35. Hospodine, veď spor s těmi, kdo vedou spor se mnou (Gabriela Ivana Vlková)
 36. Tak zní vzpurný výrok svévolníka: „Nemám v srdci místo pro strach z Boha“ (Miloš Rejchrt)
 37. 1-22: Nevzrušuj se kvůli zlovolníkům (Pacifik Matějka)
  23-40: Slož naději v Hospodina, drž se jeho cesty (Pacifik Matějka)
 38. Hospodine, v prchlivosti své netrestej mne (Tomáš Molnár)
 39. Řekl jsem si: Budu dbát na svoje cesty (Jan Sokol)
 40. Snažně jsem doufal v Hospodina (Gabriela Ivana Vlková)
 41. Blaze tomu, kdo má pochopení pro nuzného (Ladislav Heryán) 
autor: Pavel Šíma
Spustit audio