Prohlášení Národního shromáždění ČSSR

28. srpen 1968

1. Národní shromáždění ČSSR považuje nadále obsazení ČSSR vojsky pěti států Varšavské smlouvy za protiprávní, odporující mezinárodním smlouvám, Chartě Spojených národů a Varšavské smlouvě.

2. Národní shromáždění vzdává dík presidentu republiky, představitelům čs. vlády, komunistické straně a Národní frontě za jejich úsilí při moskevských jednáních a oceňuje i jejich úsilí, zaměřené k odstranění dnešního nenormálního stavu.

3. Národní shromáždění je přesvědčeno, že jediné místo této země je ve společenství socialistických národů a států.

4. Národní shromáždění je přesvědčeno, že naše armáda je schopna zabezpečit naše západní hranice a žádá vládu, aby důsledně a rozhodně trvala na stanovení a důsledném plnění konkrétních termínů co nejrychlejšího odchodu cizích vojsk z naší země.

5. Národní shromáždění požaduje, aby byla neodkladně umožněna a zabezpečena nerušená svobodná činnost všech ústavních, vládních a státních orgánů a institucí, všech legálních sdělovacích prostředků. Zároveň trváme na tom, aby byli propuštěni na svobodu všichni naši občané, kteří jsou ještě protizákonně zadrženi a vězněni čs. a cizími orgány od 21. srpna.

6. Národní shromáždění zdůrazňuje, že neochvějně setrvává na zásadách a politice vyhlášených a přijatých akčním programem KSČ a programovém prohlášení čs. vlády. Poslanci se zavazují, že vyvinou maximální úsilí, aby náš demokratizační proces probíhal bez rušivých jevů.

7. Národní shromáždění bude projednávat v nejbližších dnech zprávu vlády o výsledcích jednání v Moskvě a vládní prohlášení. Národní shromáždění vychází stále ze svých dokumentů, které přijalo dne 24. srpna 1968.

8. Národní shromáždění vyzývá všechen lid, aby udržel pevnou jednotu, aby zabránil provokacím, které by poskytly záminku k novým zákrokům proti zájmům lidu a našeho státu. Jen rozumem a rozvahou můžeme vyjít ze situace, kterou jsme nezavinili, vrátit se k normálnímu životu, byť za těžkých podmínek, a pokračovat v budováni ČSSR podle tužeb a představ jejího lidu.

(Přijato na schůzi 28. 8. 1968)

autor: Národní shromáždění
Spustit audio