Pokušení na poušti

29. únor 2004
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Poušť v Turkmenistánu

Biblický text: Lukášovo evangelium 4, 1-13. Host pořadu: Jan Sokol.

Plný Ducha svatého vrátil se Ježíš od Jordánu; Duch ho vodil po poušti čtyřicet dní a ďábel ho pokoušel. V těch dnech nic nejedl, a když se skončily, vyhladověl.

Ďábel mu řekl: "Jsi-li Syn Boží, řekni tomuto kamení, ať je z něho chléb." Ježíš mu odpověděl: "Je psáno: Člověk nebude živ jenom chlebem."

Pak ho ďábel vyvedl vzhůru, v jediném okamžiku mu ukázal všechna království země a řekl: "Tobě dám všechnu moc i slávu těch království, poněvadž mně je dána, a komu chci, tomu ji dám: Budeš-li se mi klanět, bude to všechno tvé." Ježíš mu odpověděl: "Je psáno: Budeš se klanět Hospodinu, Bohu svému, a jeho jediného uctívat."

Pak ho ďábel přivedl do Jeruzaléma, postavil ho na vrcholek chrámu a řekl mu: "Jsi-li Syn Boží, vrhni se odtud dolů; vždyť je psáno ,andělům svým dá o tobě příkaz, aby tě ochránili' a ,na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou svou na kámen'." Ježíš mu odpověděl: "Je psáno: nebudeš pokoušet Hospodina Boha svého."

Když ďábel skončil všechna pokušení, odešel od něho až do dané chvíle.

autor: Petr Vaďura
Spustit audio