Maria Komarova

Maria Komarova je intermediální umělkyně běloruského původu, která se věnuje zejména postdramatickému divadlu, scénografii, sound artu a výtvarnému umění. Ve své umělecké praxi se zaměřuje na výzkum působení objektů, různých neživých entit a objevování způsobů jejich interakce. Pracuje s principy přehodnocení primárních funkcí věcí a záměrného zneužití existujících technologií. Jako scénografka se snaží o propojování technického aspektu díla s estetickým, takže často vizuální elementy slouží jako spouštěč performativních situací. Zvuk také považuje za performativní médium. Většinou využívá vlastní neamplifikované DIY nastroje (tzv. brouky) ke tvorbě site-specific instalací nebo performance, ve kterých tyto objekty rozeznívají prostor a prostor rozeznívá objekty.
Maria vystudovala grafický design v Minsku a nyní studuje katedru alternativního a loutkového divadla na DAMU v Praze. Je jednou se zakladatelek uměleckého souboru PYL, dálé pak festivalu performativního umění v Minsku Performensk a hudební kapely kaine anung.

https://mariakomarova.wordpress.com/

eng

Maria Komarova is an intermedia artist originally from Belarus, who engages mainly in the field of postdramatic theatre, expanded scenography, sound and visual arts. She focuses her artistic practise on the exploration of the agency of objects, various inanimate entities and discovery of ways of their interaction. She works with the principle of rethinking primary functions of things and conscious misuse of existing technologies. As a scenographer she aims to interconnect the technical aspect of the work with the aesthetic one, so often visual elements serve as triggers for performative situations. Maria considers the sound as a performative medium too. She mainly uses non-amplified electronic instruments (so called bugs) made by herself to create site-specific installations or performances, where those objects resonate the space and the space resonate the objects.
Maria graduated in graphic design in Minsk and is currently studying in the faculty of alternative and puppet theatre in Prague’s DAMU. She is one of founders of an art-group PYL, festival of performative arts in Minsk Performensk and a music band kaine anung.

https://mariakomarova.wordpress.com/

Sledujte nás

Další osobnosti