List Koloským

20. březen 2012

Kolosy bylo město v jihozápadní Frygii (JZ dnešního Turecka), kde křesťanskou obec založil spolupracovník apoštola Pavla jménem Epafras. Její členové byli vesměs pohanského původu a jen menšina pocházela z židovství. Jako autor listu se představuje apoštol Pavel.

Kvůli obsahu a stylu listu, které jsou velmi blízké listu Efezským, však panují mezi badateli o Pavlově autorství pochybnosti a mnozí řadí tento list mezi listy deuteropavlovské. Za autora je považován někdo z Pavlových žáků. Někteří problémy s autorem řeší hypotézou, že Pavlovy myšlenky zapsal vlastním stylem jeho sekretář.

Obsahem listu je polemika se zastánci blíže neurčeného synkretistického směru s židovskými a helénistickými prvky, který vedl své příznivce k uctívání andělů a kosmických mocností, které řídí svět. V praktickém životě pak kladli důraz na askezi. Pavel toto učení odmítá jako lidské báje, které snižují význam Krista. Základem jeho argumentace je hymnus o Kristu, který hovoří o jeho preexistenci a o jeho svrchovanosti nade všemi "mocnostmi". V Kristu je rovněž všechna moudrost a veškerá "gnosis", poznání. V závěru jsou výzvy k pravému křesťanskému životu plnému vzájemného odpouštění, lásky a řádu.

autor: Pavel Šíma
Spustit audio