Křest Páně

8. leden 2012
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Křest, kostel, katolický obřad, náboženství, víra, farář, ilustrační foto

Biblický text: Markovo evangelium 1,1-11Host pořadu: Profesor Petr Pokorný, který přednáší Nový zákon na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Počátek evangelia Ježíše Krista, Syna Božího.

Je psáno u proroka Izaiáše: `Hle, já posílám posla před tvou tváří, by ti připravil cestu. Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky!´

To se stalo, když Jan Křtitel vystoupil na poušti a kázal: "Čiňte pokání a dejte se pokřtít na odpuštění hříchů." Celá judská krajina i všichni z Jeruzaléma vycházeli k němu, vyznávali své hříchy a dávali se od něho křtít v řece Jordánu.

Jan byl oděn velbloudí srstí, měl kožený pás kolem boků a jedl kobylky a med divokých včel. A kázal: "Za mnou přichází někdo silnější, než jsem já; nejsem hoden, abych se sklonil a rozvázal řemínek jeho obuvi. Já jsem vás křtil vodou, on vás bude křtít Duchem svatým.“

V těch dnech přišel Ježíš z Nazareta v Galileji a byl v Jordánu od Jana pokřtěn. V tom, jak vystupoval z vody, uviděl nebesa rozevřená a Ducha, který jako holubice sestupuje na něj. A z nebe se ozval hlas: "Ty jsi můj milovaný Syn, tebe jsem si vyvolil."

autor: Petr Vaďura
Spustit audio