Kněžičky - národní přírodní rezervace

1. červenec 2009

Na východních hranicích Středočeského kraje se nachází národní přírodní rezervace Kněžičky. Vyhlášena byla v roce 2006, ale část jejího území byla chráněna již od roku 1948 jako přírodní rezervace Žehuňská obora, Žehuňský rybník a jako přírodní rezervace Bludy. Území je součástí Ptačí oblasti Žehuňský rybník - obora Kněžičky a Evropsky významné lokality Žehuň-obora.

NPR Kněžičky se rozkládá na území o rozloze 89 ha a cílem ochrany jsou tu teplomilné doubravy, ve kterých je na rozdíl od jiných lokalit poměrně značný podíl starých stromů. Nachází se zde ale i teplomilná stepní a lesostepní společenstva. Rezervace je domovem mnoha ohrožených druhů rostlin a živočichů. V minulosti byly některé zdejší plochy využívány také jako sady, jejich pozůstatkem je značné množství starých a rozpadajících se ovocných stromů dnes už nepěstovaných odrůd.

Nadmořská výška chráněného území se pohybuje od 200 do 260 m.n.m. Zdejší horninová souvrství jsou bohatá na zkameněliny. Tvoří je křídové vápnité pískovce, slínovce a vápnité jílovce.

Národní přírodní rezervaci tvoří zhruba z poloviny tzv. šípákovité doubravy, tvořené jedinečnou stromovou formou dubu šípáku (Quercus pubescens). Ačkoliv v oboře Kněžičky jsou lesy tvořeny především starými a rozpadajícími se stromy, přesto plní značně důležitou funkci. Slouží totiž jako biotop vzácných druhů hmyzu, například kovaříka rezavého (Elater ferrugineus), roháče obecného (Lucanus cervus) a zlatohlávka skvostného (Cetonischema aeruginosa). Lesní porost v oboře je téměř bez bylinného patra, pouze ojediněle lze nalézt vstavač nachový (Orchis purpurea) a kamejkou modronachovou (Lithospermum purpurocaeruleum).

Není až tak běžné, aby součástí chráněných prvků byly i trávníky. V NPR Kněžičky tomu však je. V minulosti byla jejich existence a kvalita udržována pastvou chované zvěře (to se negativně projevilo na absenci přirozené obnovy lesních porostů). Mezi traviny, které jsou zde nejčastěji zastoupeny patří válečka prapořitá (Brachypodium pinnatum). Významná je mnohatisícová populace hlaváčku jarního (Adonis vernalis). Travnaté plochy mimo oboru byly udržovány většinou pouze kosením. Tento způsob byl však před lety opuštěn a díky tomu započala poměrně značná expanze křovin. Vévodí jim především oman vrbolistý (Inula salicina), hořeček nahořklý pravý (Gentianella amarella subsp. amarella), hvězdnice zlatovlásek(Aster linosyris), a sasanka lesní (Anemone sylvestris).

NPR Kněžičky - hlavní cesta

Kněžičky patří dále k jedné z nejbohatších lokalit z hlediska výskytu motýlů - např. okáče ovsového, perleťovce prostředního (Argynnis adippe), hnědáska černýšového (Melitaea aurelia) a běloskvrnáče pampeliškového (Amata phegea). Mezi vzácné stepní druhy patří také sarančata Chorthippus vagans a Stenobothrus crassipes. Poměrně hojná je zde cikáda chlumní (Cicadetta montana).

V křovinách hnízdí pěnice vlašská (Sylvia nisoria). NPR Kněžičky leží ve stejnojmenné oboře, kde se již od roku 1611 daří chovu daňků a muflonů a která byla v 2. pol. 18. století, za pozdějšího majitele panství, nejvyššího císařského lovčího Františka Ferdinanda Kinského, výrazně rozšířena.

Dopravní informace:
Kněžičky leží na trase Poděbrady - Hradec Králové a naleznete je za obcí Dlouhopolsko. Nejlépe je zaparkovat auto přímo v Kněžičkách a pěšky se vydat do NPR, případně pokračovat dále až do NPR Žehuňský rybník a obora. Dostat se do NPR Kněžičky můžete i vlakem. Cílová stanice jsou Choťovice. NPR je přístupná pouze po veřejných a lesních cestách.

Občerstvení:
V okolí je dostatek obcí s restauračními zařízeními. Asi největší jsou Lovčice.

autor: Martin Lejsal
Spustit audio