Kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem

21. říjen 2012
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Ježíš myje nohy svým učedníkům

Biblický text: Markovo evangelium 10,35-45Host pořadu: Pavel Filipi, profesor Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Přistoupili k němu Jakub a Jan, synové Zebedeovi, a řekli mu: „Mistře, chtěli bychom, abys nám učinil, oč tě požádáme.“

Řekl jim: „Co chcete, abych vám učinil?“

Odpověděli mu: „Dej nám, abychom měli místo jeden po tvé pravici a druhý po levici v tvé slávě.“

Ale Ježíš jim řekl: „Nevíte, oč žádáte. Můžete pít kalich, který já piji, nebo být pokřtěni kř¨tem, kterým já jsem křtěn?“

Odpověděli: „Můžeme.“

Ježíš jim řekl: „Kalich, který já piji, budete pít a křtem, kterým já jsem křtěn, budete pokřtěni. Ale udělovat místa po mé pravici či levici není má věc; ta místa patří těm, jimž jsou připravena.“

Když to uslyšelo ostatních deset, začali se hněvat na Jakuba a Jana. Ježíš je zavolal k sobě a řekl jim:

„Víte, že ti, kdo platí u národů za první, nad nimi panují, a kdo jsou u nich velcí, utlačují je. Ne tak bude mezi vámi; ale kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem; a kdo chce být mezi vámi první, buď otrokem všech. Vždyť ani Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé.“

autor: Petr Vaďura
Spustit audio

Více z pořadu