Ježíš před Pilátem

23. listopad 2003

Biblický text: Janovo evangelium 18, 28-40. Host pořadu: Jan Sokol.

Od Kaifáše vedli Ježíše do místodržitelského paláce. Bylo časně zrána. Židé sami do paláce nevešli, aby se neposkvrnili a mohli jíst velikonočního beránka.

Pilát vyšel k nim ven a řekl: "Jakou obžalobu vznášíte proti tomu člověku?"

Odpověděli: "Kdyby nebyl zločinec, nebyli bychom ti ho vydali."

Pilát jim řekl: "Vezměte si ho vy a suďte podle svého zákona!"

Židé mu odpověděli: "Nám není dovoleno nikoho popravit." To aby se naplnilo slovo Ježíšovo, kterým naznačil, jakou smrtí má zemřít.

Pilát vešel opět do svého paláce, zavolal Ježíše a řekl mu: "Ty jsi král židovský?"

Ježíš odpověděl: "Říkáš to sám od sebe, nebo ti to o mně řekli jiní?"

Pilát odpověděl: "Jsem snad žid? Tvůj národ a velekněží mi tě vydali. Čím ses provinil?"

Ježíš řekl: "Moje království není z tohoto světa. Kdyby mé království bylo z tohoto světa, moji služebníci by bojovali, abych nebyl vydán Židům; mé království však není odtud."

Pilát mu řekl: "Jsi tedy přece král?"

Ježíš odpověděl: "Ty sám říkáš, že jsem král. Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas."

Pilát mu řekl: "Co je pravda?"

Po těch slovech vyšel opět k Židům a řekl jim: "Já na něm žádnou vinu nenalézám. Je zvykem, že vám o Velikonocích propouštím na svobodu jednoho vězně. Chcete-li, propustím vám toho židovského krále."

Na to se dali do křiku: "Toho ne, ale Barabáše!" Ten Barabáš byl vzbouřenec.

autor: Petr Vaďura
Spustit audio