Ikona Setkání Páně

Ikona připomíná událost popsanou v Lukášově evangeliu (2,21-38), kdy byl nedávno narozený Ježíš podle Mojžíšova zákona přinesen do chrámu, aby byl jako prvorozený syn zasvěcen Hospodinu. Proto bývá svátek také nazýván Obětování Páně (na křesťanském západě se též užívají názvy Očištění panny Marie, Uvedení Páně či Hromnice). Ježíš se při návštěvě chrámu setkává se svatým starcem Simeonem a prorokyní Annou, kteří v něm poznávají Mesiáše.

Setkání Páně

Kompozice ikony klade důraz na komornost výjevu, kterou tvoří pouze pět postav. V levé části zobrazení se nachází sv. Josef se dvěma holoubátky v ruce, jež jsou určena k očistné oběti za rodičku, a Bohorodička v tradičním oděvu s pokrývkou hlavy. V pravé části výjevu vidíme Simeona v asketickém oděvu, jak na rukou drží Spasitele. Sám Kristus bývá otočen tváří k Simeonovi, může také žehnat. Za Simeonem stojí a žehná prokyně Anna.

Pozadí výjevu je tvořeno fantazijní architekturou symbolizující jeruzalémský chrám. Středovou část kompozice mezi levou a pravou skupinou postav většinou zaujímá vnitřní zařízení chrámu laděné do červené barvy, či přímo obětní stůl, odkazující na oběť, kvůli které svatá rodina do chrámu přišla. Tato oběť dostává širší rozměr s ohledem na budoucí Kristovu smrt na kříži; z tohoto důvodu bývá někdy do středové části výjevu umístěn kříž. Kompozice, a zvláště její ústřední motiv, Simeon držící na rukou Krista, je dobře známa i v západní ikonografii.

Zpět na Svátkové ikony
Domů na Pravoslavné ikony

Spustit audio
autor: Hanuš Nykl