Ikona Paschy (Velikonoc)

22. září 2010

V předcházejícím výčtu svátků však schází svátek nejvýznamější - Velikonoce (na křesťanském východě nazývané Pascha). Ty jsou chápány jako svátek svátků, stojící nad všemi ostatními. Existuje dokonce několik variant ikonografického zobrazení Paschy.

Sestoupení do pekel

Nejčastěji se setkáme s ikonografickým typem Sestoupení do pekel. Zde je ústřední postavou Kristus stojící na rozbitých dveřích do pekla (podzemí), který pomáhá vstát z rakví (či odejít z podzemí) Adamovi a Evě jakožto představitelům lidstva, které osvobodil z moci smrti. Kristovo roucho mívá nejčastěji bílou či zlatou barvu jako symbol jeho vítězství nad smrtí, někdy se můžeme setkat s červenými prvky, symbolizujícími mučednickou smrt. Tento ústřední motiv obklopují další postavy představující vzkříšené svaté, Kristu v jeho spasitelské práci někdy pomáhají andělé. Tento ikonografický typ je založen na Matoušově evangeliu 27,51-51 vyprávějícím o otevření hrobů a vzkříšení zesnulých svatých, ale opírá se také o některé apokryfní texty a církevní hymnografii.

Sestoupení do pekel

Velmi častý je i další ikonografický typ užívaný pro svátek Paschy nazývaný Vzkříšení Kristovo či Zjevení vzkříšeného Krista ženám nesoucím vonné masti. Zde je zobrazen vzkříšený Kristus ve slávě (zdůrazněné oslnivou svatozáří či svatozáří specifické formy), jak se na hrobě zjevuje dvěma andělům (typ Vzkříšení) či andělům a ženám, jež přišly pomazat mrtvé tělo Krista vonnými mastmi. Někdy mohou být zobrazeni i vojáci střežící prázdný hrob. Také toto zobrazení se opírá o evangelní vyprávění o prázdném hrobě, především však o Janův popis Zjevení Marie Magdalské (J 20,11-18).

Zjevení vzkříšeného Krista ženám nesoucím vonné masti

Vzácněji se můžeme setkat s ikonou Uvěření Tomášovo, zpracovávající známý příběh z Janova Evangelia (J 20,24-29). Tato zobrazení bývají často nejen v podobě dřevěných ikon, ale také v podobě fresek na stěnách chrámu či v oltářním prostoru. Dodejme ještě, že Vzkříšení Kristovo se připomíná každou neděli (která je považována za malou Paschu), a proto se ikonami s paschální tematikou můžeme v pravoslavných chrámech setkávat každý týden.

Vzkříšení Kristovo

Zpět na Dějové ikony

Domů na Pravoslavné ikony

autor: Hanuš Nykl
Spustit audio